Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kotłowni gazowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie”

Powiat Chełmiński ogłasza przetarg

 • Adres: 86-200 Chełmno, ul. Harcerska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6772410, 6772433 , fax. 566 772 421
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chełmiński
  ul. Harcerska 1
  86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6772410, 6772433, fax. 566 772 421
  REGON: 87111847700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-chelmno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kotłowni gazowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kotłowni gazowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie”. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku kotłowni gazowej, instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej, rozbiórkę komina istniejącej kotłowni węglowej, na działce nr 100/24 w Grubnie, gmina Stolno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlana, specyfikacja prawidłowego wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo przedmiar robót, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach