Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych dla zadania Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 09402 Płock, ul. Kolegialna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 242 678 452, , fax. 242 628 842
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
  ul. Kolegialna 17
  09402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 242 678 452, , fax. 242 628 842
  REGON: 30156900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mwomp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych dla zadania Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania - Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5. 2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Województwo Mazowieckie w ramach podpisanej umowy Nr 28/UMWM/03/2017/NW-I-I/D z dnia 21.04.2017 r. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym finansową, za utratę dofinansowania, jeśli będzie to wynikiem nieprawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 3. Zakres prac obejmuje między innymi: a) Roboty rozbiórkowe – wyburzenia b) Roboty budowlano-montażowe c) Instalacje elektryczne d) Instalacje kanalizacyjne e) Instalacje wodociągowe f) Instalacje wentylacji i klimatyzacji g) Instalacje c.o. h) Instalacje ppoż. i) Instalacje teletechniczne j) Roboty drogowe k) Zagospodarowanie terenu Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje dostawy wyposażenia ruchomego pomieszczeń (meble medyczne i administracyjne).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach