Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych dla n/w zadania: Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacji w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 834 999 , fax. 586 834 899
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
  ul. Wojska Polskiego 16
  83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
  tel. 586 834 999, fax. 586 834 899
  REGON: 19168640800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-gdanski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych dla n/w zadania: Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacji w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla n/w zadania: Cześć nr 1: Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacji w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 część nr 2: Przebudowa pomieszczeń w budynku Powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: modernizacji instalacji wodnej i kanalizacji w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 polegający na: 1) Wykonanie robót przygotowawczych:  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek;  Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej;  Rozebranie zabudowy z płyty G-K;  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych;  Wykucie bruzd poziomych lub pionowych  Wykonanie wykopów nieumocnionych;  Wywóz ziemi/gruzu samochodami skrzyniowymi; 2) Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej:  demontaż rurociągów żeliwnych ;  przebijanie otworów w ścianach i stropach;  wykonanie podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich;  montaż rurociągów kanalizacyjnych z PCV; 3) Wykonanie instalacji sanitarnej wewnętrznej:  demontaż urządzeń sanitarnych (ustępy, umywalki, brodziki, zlewozmywaki, podejścia odpływowe);  demontaż rurociągów żeliwnych;  wykonanie rurociągów kanalizacyjnych z PCV; 4) Montaż armatury sanitarnej:  montaż zlewozmywaków, umywalek, ustępów, brodzików, baterii , zaworów itp. 5) Wykonanie instalacji wodociągowej :  Demontaż rurociągów stalowych;  Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z otuliną;  Montaż zaworów , wodomierzy itp. 6) Wykonanie robót budowlanych: - rozbiórka ścianek działowych - demontaż starej podłogi i ułożenie nowej podłogi - wymiana instalacji elektryczne  montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych;  obsadzanie kratek wentylacyjnych w ścianach;  wykonanie gładzi gipsowych;  malowanie powierzchni wewnętrznych;  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;  wykonanie robót posadzkarskich (pokłady betonowe, płytek)  wykonanie okładzin ściennych z płytek;  inne roboty niezbędne; 2.1 Przebudowy pomieszczeń w budynku Powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25 polegający na: - wykucie jednego otworu drzwiowego wraz z założeniem nadproży z belek stalowych i wykonaniem tynków; - poszerzenie istniejących otworów drzwiowych w celu dostosowania ich wymiarów do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wraz z załażeniem nadproży z belek stalowych i wykonaniem tynków; - rozebranie ścianek działowych w jednym z pomieszczeń oraz w węźle sanitarnym; - wymiana posadzek na całości powierzchni wraz z wykonaniem warstw samopoziomujących; - obudowa całości istniejących ścian płytą g-k na ruszcie stalowym, w celu wyrównania powierzchni; - wykonanie sufitów podwieszanych systemowych z płyt k-g oraz systemowy z płyt mineralnych 60x60; - montaż niezbędnych urządzeń sanitarnych; - instalacje elektryczne, teletechnicznych, internetowych; - remont i przebudowa istniejącej instalacji wod. – kan.” wg. odrębnego opracowania wykonywanego dla całego budynku”; - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej węzła sanitarnego sprzężonego z wyłącznikiem światła; - roboty tynkarskie, malarskie oraz glazurnicze; - montaż stolarki drzwiowej. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót i dokumentacja techniczna (załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Charakterystyczne parametry techniczne budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25  Powierzchnia zabudowy – 639,5 m²  Powierzchnia użytkowa – 1.499,6 m²  Kubatura – 7.568 m³  Wysokość budynku – 13,5 m Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest wykonać i dostarczyć dokumentację powykonawczą wykonanych instalacji w ilości zgodnej z dokumentami kontraktowymi. Jeden z przekazanych egzemplarzy w/w dokumentacji powykonawczej musi zawierać oryginały instrukcji (DTR) wszystkich zainstalowanych urządzeń oraz atesty wszystkich wbudowanych w obiekt materiałów i wyrobów budowlanych. 3. Warunki prowadzenia robót: 1. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy robót sporządzony i dostarczony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy Harmonogram winien być sporządzony w porozumieniu z Zamawiającym. 2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót wewnątrz budynku w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz najemcami budynku w systemie dwuzmianowym oraz w dni ustawowo wolne od pracy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót uciążliwych mogących zakłócić funkcjonowanie pracy najemców budynku z wcześniejszym uzgodnieniem z Zamawiającym w terminie min. 2 dni przed ich rozpoczęciem. Do robót uciążliwych zalicza się min.: prace powodujące hałas, prace powodujące drgania, prace powodujące zapylenie i inne prace powodujące zakłócenia pracy najemców lokali w budynku. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy w sposób uniemożliwiający przedostawanie się kurzu i zanieczyszczeń do pomieszczeń nie objętych zakresem prac. Jednocześnie Wykonawca na własny koszt uprzątnie i doprowadzi plac robót oraz inne pomieszczenia, które uległy zanieczyszczeniu do należytego porządku po każdorazowym stwierdzeniu tego faktu przez Inwestora/użytkownika lub Inspektora Nadzoru. Po zakończeniu robót objętych przedmiotem zamówienia ściany, podłogi i sufity w miejscu prowadzonych prac należy doprowadzić do stanu sprzed budowy tj. przemalować w kolorystyce istniejącej pomieszczenia, bądź w kolorze zgodnie z życzeniem Inwestora, odtworzyć terakotę i glazurę, sufity podwieszane, zabudowy i inne elementy które zostały naruszone podczas prac budowlanych. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza (w porozumieniu z Zamawiającym i najemcami budynku), w tym wykonania - własnym staraniem i na własny koszt - tymczasowych obiektów i urządzeń na terenie budowy, w szczególności:  opomiarowanego punktu poboru energii elektrycznej,  zaplecza socjalno-magazynowego,  opomiarowanego punktu poboru wody  uzyskania, na własny koszt, wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru robót przez odpowiedniego kierownika robót. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 9 do SIWZ). UWAGA: 8. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu w celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 9. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ i załączoną dokumentacją techniczną, na którą składają się:  Projekt budowlano -wykonawczy (branża sanitarna);  Projekt budowlano -wykonawczy (branża budowlana);  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;  Przedmiary; 10. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 11. W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 12. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych w tym: tynkarskich, malarskich, posadzkarskich, instalacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Powyższy obowiązek dotyczy również podwykonawców. W związku z tym wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych lub zaniechanych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 14. Wprowadzenie robót zamiennych lub zaniechanych jest możliwe jeśli:  stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie, istniejących obiektach budowlanych lub błędów w dokumentacji projektowej,  wystąpienia niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej,  w wyniku porozumienia stron w przypadku stwierdzenia, iż zastosowanie danego materiału będzie korzystniejsze pod względem ekonomicznym i funkcjonalnym.  w wyniku stwierdzenia iż poszczególne elementy przewidziane do wymiany są w dobrym stanie technicznym umożliwiającym dalszą eksploatację; 15. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy Pzp uwzględnił w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i wszystkich użytkowników budynków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej w dniu składania ofert przed godz. 11.30.Wadium ważne jest od dnia składania ofert na okres 30 dni związania ofertą. W przypadku jeżeli do godz. 11:30 w dniu otwarcia ofert, nie wpłynie wymagana kwota wadium na konto Zamawiającego, będzie to oznaczało, że wadium nie zostało wniesione
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty składane wraz z ofertą: 1) Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ 2) Oświadczenia: - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pk.t 12-22 oraz z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 do SIWZ 3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – załącznik nr 9 do SIWZ 4) Dowód wniesienia wadium 5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,- załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach