Przetargi.pl
Wykonanie robót budowalnych w celu dostosowania do nowej aranżacji dwóch pomieszczeń znajdujących się w budynku Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej w Warszawie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-109 Warszawa, Księcia Trojdena 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
  Księcia Trojdena 4
  02-109 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 013082798
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.iimcb.gov.pl/pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut naukowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowalnych w celu dostosowania do nowej aranżacji dwóch pomieszczeń znajdujących się w budynku Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wykonanie robót budowalnych w celu dostosowania do nowej aranżacji dwóch pomieszczeń znajdujących się w budynku Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej w Warszawie - pomieszczenie 012Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wykonanie robót budowalnych w celu dostosowania do nowej aranżacji dwóch pomieszczeń znajdujących się w budynku Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej w Warszawie - pomieszczenie 7 (piwnica)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).WARUNEK TOŻSAMY DLA KAŻDEGO ZADANIA. JEDNORAZOWE WYKAZANIE SPEŁNIENIA WARUNKU JEST WYSTARCZAJĄCE W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY NA OBA ZADANIA.2. warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane o wartości min. 150 000,00 zł (netto) obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie wykonanie robót budowlanych obejmujących remont pomieszczeń;b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowalne w specjalności konstrukcyjno – budowalnej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanie na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadającą co najmniej 5-cio letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie.WARUNEK TOŻSAMY DLA KAŻDEGO ZADANIA. JEDNORAZOWE WYKAZANIE SPEŁNIENIA WARUNKU JEST WYSTARCZAJĄCE W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY NA OBA ZADANIA.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach