Przetargi.pl
Wykonanie robót adaptacyjnych pomieszczeń na pierwszym piętrze z przeznaczeniem na sekretariat i gabinet dziekana w Gmachu Samochodów i Ciągników Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 84

Politechnika Warszawska ogłasza przetarg

 • Adres: 00-661 Warszawa, Pl. Politechniki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48222345927, , fax. +48226286075
 • Data zamieszczenia: 2020-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska
  Pl. Politechniki 1
  00-661 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48222345927, , fax. +48226286075
  REGON: 00000155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna szkoła wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót adaptacyjnych pomieszczeń na pierwszym piętrze z przeznaczeniem na sekretariat i gabinet dziekana w Gmachu Samochodów i Ciągników Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 84
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót adaptacyjnych pomieszczeń na pierwszym piętrze z przeznaczeniem na sekretariat i gabinet dziekana w Gmachu Samochodów i Ciągników Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 84.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.2. Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta” zamieszczony w rozdziale III SIWZ oraz niżej wymienione dokumenty: 1.2.1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale lub potwierdzone notarialnie), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1.2.2. Zobowiązanie innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp (zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia) – jeżeli dotyczy, sporządzone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do rozdziału II. 1.2.3. Tabelę wartości elementów scalonych na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do rozdziału III. 1.2.4. Informację na temat Podwykonawców („Podwykonawcy”), przy udziale których Wykonawca zamierza wykonać zamówienie, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do rozdziału III. 1.2.5. Kosztorys ofertowy, jako załącznik do formularza stanowiącego załącznik nr 3 do rozdziału III. 1.2.6. Wykaz stawek i narzutów na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do rozdziału III. 1.2.7. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 1a stanowiący element rozdziału II SIWZ) oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 1b stanowiący element rozdziału II SIWZ). 1.2.8. Dowód wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć (dołączyć do oferty) oryginał gwarancji lub poręczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach