Przetargi.pl
WYKONANIE RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.JELENIOGÓRSKIEJ W STRZEGOMIU METODĄ BEZWYKOPOWĄ

Gmina Strzegom ogłasza przetarg

 • Adres: 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (074) 856-05-99 , fax. (074 ) 856-05-16
 • Data zamieszczenia: 2015-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzegom
  ul. Rynek 38 38
  58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie
  tel. (074) 856-05-99, fax. (074 ) 856-05-16
  REGON: 89071837200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.JELENIOGÓRSKIEJ W STRZEGOMIU METODĄ BEZWYKOPOWĄ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest renowacja istniejącej kanalizacji deszczowej w ul.Jeleniogórskiej w Strzegomiu metodą bezwykopową :a)rękawem termoutwardzalnym z zastosowaniem żywic epoksydowych (DN500mm -długość 202,4 mb), b)punktowa naprawa kanalizacji za pomocą mat nasączanych żywicą tzw. packerów (DN600mm, DN500mm - 12 szt.) ,wraz z czyszczeniem, frezowaniem wystających przykanalików i korzeni oraz pracami towarzyszącymi.Schemat kanalizacji zwierający zakres stanowi załącznik nr 9 Symbol CPV:- 45.23.21.30-2 - roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej. 2. Opis kanału deszczowego przewidzianego do renowacji:Istniejący kanał deszczowy wykonany jest z rur betonowych o zmiennych średnicach fi 800, fi 600, fi 500. Przeprowadzona inspekcja CCTV wykazała liczne uszkodzenia kanału - pęknięcia, szczeliny wzdłużne i złożone, zapadnięcia, uszkodzenia powierzchniowe, wykruszanie się, przerosty korzeni oraz przeszkodę w postaci kostek kamiennych redukujących przekrój poprzeczny - 80 procent.3. Renowacja rękawem termoutwardzalnym z zastosowaniem żywic epoksydowych średnic DN500mm długość 202,4 mb, 3.1. Renowację należy wykonać metodą rękawa nasączonego żywicą i utwardzanego na miejscu (CIPP). Nie dopuszcza się łączenia wykładzin w obrębie jednego odcinka poddawanego renowacji w tym także łączenia spiralnego.3.2.Stosowane materiały muszą być przeznaczone do stosowania przy renowacji kanalizacji deszczowej.3.3.Do nasączania rękawa należy zastosować żywice epoksydowe. Nie dopuszcza się stosowania żywic poliestrowych.3.4.Rękaw nasączony żywicami epoksydowymi z wyraźnym pigmentem w celu kontroli nasączania rękawa. Barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności (kolor niebieski, czerwony, żółty, zielony). Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być obcięte równo i prostopadle do osi. Nie zezwala się na stosowanie żywic bezbarwnych (przeźroczystych). Do renowacji należy użyć rękawa filcowego - bezszwowego zgodnie z pkt. 3.14 .3.5. Rękaw musi być nasączony dwukomponentową żywicą epoksydową przy pomocy dynamicznego układu wtłaczającego i mieszania komponentów. Zamawiający dopuszcza tylko nasączanie rękawa na placu budowy, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Rękaw musi być nasączony żywicą przy pomocy specjalnych mieszalników sterowanych komputerowo. Nasączenie rękawa przy zastosowaniu podciśnienia, w warunkach kontrolowanych. Pojazd do nasączania musi posiadać urządzenia do pełnej kontroli tego procesu wraz z pełnymi wydrukami pokazującymi stosunek mieszania żywic na każdym etapie. Nie dopuszcza się ręcznego mieszania żywic.3.6.Barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności.3.7. Rękaw musi trwale związać się z rurą poprzez sklejenie, nie dopuszcza się stosowania dodatkowych folii tzw. prelinerów.3.8.Wymagane parametry rękawa po utwardzeniu :- kolor: wyraźny pigment,- moduł sprężystości E = min. 2600N)mm2 wg DIN PN-EN 1228,- sztywność obwodowa nie mniejsza niż: 2kN)m2,- grubość DN500 min. 10,5 mm, 3.9.Minimalna grubość rękawa po utwardzeniu powinna wynosić w kanale o średnicy - fi 500 10,5mm. 3.10. Odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60 stopni C. 3.11.Odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów.3.12.Zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych.3.13.Zamawiający wymaga zastosowania żywic epoksydowych bezskurczowych - w przypadku stwierdzenia skurczu Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia rękawa i ponownego jego montażu przy użyciu żywic bezskurczowych.3.14. Rękaw filcowy - bezszwowy wykonany z filców poliestrowych, całość musi być nasączona żywicami epoksydowymi. Nie dopuszcza się odbioru rękawa, który będzie posiadał zmarszczenia lub fałdy. W takim przypadku Wykonawca będzie zmuszony na własny koszt usunąć całość rękawa i zainstalować nowy. 3.15.Wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału (za wyjątkiem odcinka o dł. 4m przy studni S1). Przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego utwardzenia rękawa. Nie dopuszcza się pozostawienia wolnych przestrzeni między istniejącym przewodem, a materiałem zastosowanym do renowacji. Zastosowany do renowacji system musi się trwale związać (skleić) z rurą poddawaną remontowi w taki sposób, żeby nie dopuścić do penetracji wód gruntowych w przestrzeń pomiędzy rurą remontowaną, a zainstalowaną wykładziną.3.16.Szczelność kanału w 100 procent.3.17.Wykonawca ma zapewnić właściwy stan kanału po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni kanału - odkształcenia, nieregularności wykładziny dopuszczalne są w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu np.: łuki, zmiany średnicy, przesunięć na złączach, pęknięcia kanału.4. Punktowa naprawa kanalizacji za pomocą mat nasączanych żywicą tzw. packerów - na odcinku 129,3 mb tj. :4.1.Na odcinku S0 - S1 (35.30 mb, fi 600 ) - 6 szt. packerów o długości 0,5 m, Na odcinku S.4 - S5 (37,30 mb, fi 500 ) - 6 szt. packerów o długości 1 -1,5 m w zależności od długości pęknięcia (3 szt. 1,5m i 3 szt. 1 m).Dokładne umiejscowienie packerów Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.4.2. Wymagane parametry techniczne rękawów przeznaczonych do zastosowania podczas naprawy punktowej kanału:- rękawy powinny być wykonane z maty szklanej E-CR o min. granulacie szkła 1530g)m2 z dodatkiem włókien poliestrowych PES,- nasączony żywicą metakrylanową, składających się z komponentów A (żywica) i B (utwardzacz),- grubość rękawa, co najmniej 4 mm,- rękawy hemostatyczne utwardzane za pomocą komponentu dodatkowego w postaci utwardzacza,- odporność chemiczna 1 - 12 pH,- gęstość w oparciu o DIN PN-EN ISO 1183-1 -1,513g)cm3,- E-Modul utwardzonego systemu żywica-mata min. 7.000 N)mm2 DIN PN-EN 1228.- Wytrzymałość na zginanie min. 440 N)mm2 DIN EN ISO 178. 4.3. Dodatkowo krótki rękaw metakrylanowy powinien posiadać:- dużą odporność na korozję, - dużą odporność na ścieranie,- pełną szczelność rękawa,- jednolitą barwę na całej długości i całym obwodzie,- gładką, jednolitą powierzchnię bez fałd poprzecznych i podłużnych,- krawędzie rękawa muszą być dopasowane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie przez systemy specjalistyczne do czyszczenia hydrodynamicznego oraz powinny zapewnić taki sposób dopasowania do wewnętrznej ścianki rury, który nie będzie tworzył progów na początku i końcu rękawa.5. Czyszczenie, frezowanie i inspekcja powinna spełniać następujące warunki:5.1.Czyszczenie kanalizacji powinno odbywać się samochodem z funkcją recyklingu, aby jednocześnie zasysać wyciągnięty osad,5.2.Frezowanie wykonać robotem z zainstalowaną szlifierką pneumatyczną wraz z własną kamerą kolorową, robot powinien precyzyjnie wyciąć korzenie z każdego złącza oraz zeszlifować wystające przykanaliki . 5.3.Inspekcja przed renowacją i powykonawcza powinna być wykonana skanerem do kanalizacji. Zapis na płycie DVD w ogólnodostępnym formacie (ewentualnie dostarczenie oprogramowania umożliwiającego przeglądanie zapisu). 6.Do obowiązków wykonawcy należy: 6.1.Urządzenie, zabezpieczenie i utrzymanie terenu na którym będą wykonywane prace renowacyjne i frezujące,6.2.Zapewnienie źródła poboru energii (agregat prądotwórczy),6.3.Opłata za pobraną wodę , 6.4.Uzyskanie zgody na zajęcie terenu, projekt organizacji ruchu i koszty z tym związane(jeżeli będą wymagane przepisami),6.5.Oznakowanie terenu, zgodnie z przepisami BHP,6.6. Czyszczenie kanału przed naprawą wozem ciśnieniowym oraz wywóz osadów na składowisko odpadów.6.7.Wycięcie korzeni wraz z ich usunięciem oraz zeszlifowanie wystających przykanalików,6.8.Usunięcie przeszkód kamiennych,6.7.Inspekcja przedwykonawcza i powykonawcza kanału kamerą z obrotową głowicą .6.8.Montaż rękawa oraz packerów wg zestawienia z punktu 7. 6.9.Zakres prac związanych z kinetami na studniach rewizyjnych i przykanalikach, obejmuje ich otwarcie przy pomocy robota frezującego po montażu rękawa i packerów. 6.10.Utrzymanie porządku w trakcie prowadzenia robót oraz uporządkowanie terenu po ich zakończeniu .6.11.Zorganizowanie, przeprowadzenie i dostarczenie do Zamawiającego po wykonaniu renowacji następujących badań rękawa (niezależne laboratorium, które wykona badanie zostanie wskazane prze Zamawiającego):- badanie grubości ścianki rękawa,- badanie sztywności obwodowej,- badanie gęstości materiału,- badanie szczelności rękawa.8. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w niniejszej specyfikacji, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. 9. Cena ofertowa - jest to cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT. Cenę ofertową należy obliczyć zgodnie z pkt. XIII niniejszej SIWZ.10. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały użyte do wykonania robót podlegają jego bezwzględnej akceptacji przed wbudowaniem zgodnie z § 2 ust. 9 wzoru umowy.11. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. 12. Wymagany okres Gwarancji : Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzielił gwarancji jakości (w tym również na zastosowane wyroby budowlane) na okres od 36 do 60 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości.13. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży szczegółowy kosztorys, na podstawie którego dokonał wyceny robót i ustalił cenę ryczałtową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452321302
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2 500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.strzegom.pl (pod ogłoszeniem)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach