Przetargi.pl
Wykonanie remontu w budynku CB i w magazynie „Biblioteki na Koszykowej”

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Koszykowa 26/28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
  Koszykowa 26/28
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000278681
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.koszykowa.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu w budynku CB i w magazynie „Biblioteki na Koszykowej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.: 1) malowanie ścian i sufitów;2) cyklinowanie podłóg drewnianych;3) wymiana podłóg drewnianych;4) wzmocnienie konstrukcji i regulacja drzwi szklanych;5) odtworzenie sufitu podwieszonego z GK; 6) odcinkowa izolacja fundamentów;7) naprawa tynków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - zrealizował należycie co najmniej 3 zamówienia, polegające na wykonaniu robót budowlanych, dotyczących obiektów użyteczności publicznej, a wartość każdego zamówienia wynosiła minimum 150 000 zł brutto;2) skieruje do realizacji zamówienia, do pełnienia funkcji kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (lub równoważne), wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach