Przetargi.pl
Wykonanie remontu pomieszczeń higieniczno – sanitarnych wraz z wymianą instalacji w formule “zaprojektuj i wybuduj” w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nr 4

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-525 Szczecin, Roosevelta
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
  Roosevelta
  70-525 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 001020803
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu pomieszczeń higieniczno – sanitarnych wraz z wymianą instalacji w formule “zaprojektuj i wybuduj” w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nr 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot umowy będzie realizowany na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu pomieszczeń sanitarnych zlokalizowanych w budynku II Urzędu Skarbowego w Szczecinie przy ul. Felczaka 19. a) Opracowanie projektu wykonawczego wielobranżowego uwzględniającego:- inwentaryzację w zakresie niezbędnym do opracowania projektu,- remont wskazanych pomieszczeń,- częściowy remont wskazanych pomieszczeń,- wymianę pionów i podejść kanalizacyjnych od piwnicy do dachu wraz z wywiewkami odpowietrzającymi piony kanalizacyjne ponad dachem,- wymianę pionów i podłączeń instalacyjnych wody zimnej od piwnicy do III piętra,- dobór i wymianę grzejników,- wymianę, przebudowę lub rozbudowę instalacji elektrycznej dostosowanej do rozwiązań funkcjonalnych, - dobór opraw oświetleniowych,- dobór wentylatorów montowanych na istniejących przewodach kominowych, zintegrowanych z włącznikiem oświetlenia (wentylacja pomieszczeń sanitarnych mechaniczna włączana automatycznie), - wyburzenia ścianek działowych murowanych i zaprojektowanie w ich miejsce ścianek systemowych sanitarnych,- wymiana stolarki drzwiowej wewnątrz łazienek – nie dotyczy drzwi wyjściowych na korytarz; dobór kolorystyczny zintegrowany z kolorem ścian- wykończenie pomieszczeń: posadzki, okładziny ścienne i malowanie,- dobór białego montażu, - wyposażenie toalet w akcesoria,- wyposażenie toalety dla osób niepełnosprawnych w uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń,- inne roboty towarzyszące.b) Uzgodnienie rozwiązań projektowych z Zamawiającym.c) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego.d) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonanie i odbioru robót.e) Opracowanie harmonogramu robót remontowych.f) Wykonanie prac remontowych wskazanych w oparciu o uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego projekt wykonawczy.g) Przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu materiałów i urządzeń objętych zamówieniem, przed ich wbudowaniem lub montażem.h) Dostarczenie protokołów badań i sprawdzeń. i) Udzielenie rękojmi i gwarancji na wykonane prace budowlane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach