Przetargi.pl
Wykonanie remontu pomieszczeń budynku ZOL II piętro Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. w celu utworzenia dodatkowego 30 łóżkowego oddziału covidowego

Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 77-200 Miastko, ul. Wybickiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 570 902 , fax. 598 570 901
 • Data zamieszczenia: 2021-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o.
  ul. Wybickiego 30
  77-200 Miastko, woj. pomorskie
  tel. 598 570 902, fax. 598 570 901
  REGON: 22200769700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmiastko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu pomieszczeń budynku ZOL II piętro Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. w celu utworzenia dodatkowego 30 łóżkowego oddziału covidowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu pomieszczeń budynku ZOL II piętro Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. w celu utworzenia dodatkowego 30 łóżkowego oddziału covidowego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 - kosztorys ofertowy. który stanowi integralną część umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach