Przetargi.pl
wykonanie remontu pokrycia dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 19 z oddziałami integracyjnymi im. Świętokrzyskie Skrzaty w Kielcach

Przedszkole Samorządowe Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętokrzyskie Skrzaty ogłasza przetarg

 • Adres: 25-437 Kielce, os. Na Stoku 98
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3317008 , fax. 41 3317008
 • Data zamieszczenia: 2013-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Samorządowe Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętokrzyskie Skrzaty
  os. Na Stoku 98 98
  25-437 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3317008, fax. 41 3317008
  REGON: 29001585000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie remontu pokrycia dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 19 z oddziałami integracyjnymi im. Świętokrzyskie Skrzaty w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu pokrycia dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 19 z oddziałami integracyjnymi im. Świętokrzyskie Skrzaty w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: A. opis przedmiotu zamówienia, B Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452600007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ps19kielce.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach