Przetargi.pl
Wykonanie remontu nawierzchni jezdni na terenie miasta Płocka

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, Bielska 9/11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  Bielska 9/11
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  REGON: 610209280
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd-plock.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu nawierzchni jezdni na terenie miasta Płocka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zadania jest wykonanie remontu nawierzchni w następującym zakresie:1. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku ulicy Boryszewskiej. Zakres zgodnie z OPZ.2. Remont i wymiana nawierzchni na odcinku Trasy ks. J. Popiełuszki. Zakres Zgodnie z OPZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. zdolność techniczna lub zawodowej;Zamawiający wymaga aby:a) Wykonawca wykazał ,że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej:1 robotę na drodze publicznej* polegającą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o wartości robót minimum 100.000,00 złotych.*w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 rokub) Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego:1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej ,UwagaZamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.2. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:a) warunek określony w pkt. 1.4 a) musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców składający ofertę wspólną,b) warunek określony w pkt 1.4 b) musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców składający ofertę wspólną.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-10-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach