Przetargi.pl
Wykonanie remontu nawierzchni chodnika przy Przedszkolu Jarzębinka w Głogowie.

Gmina Miejska Głogów ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, ul. Rynek 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7265437, 527 , fax. 076 7265437
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Głogów
  ul. Rynek 10 10
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7265437, 527, fax. 076 7265437
  REGON: 39064729700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glogow.sbip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu nawierzchni chodnika przy Przedszkolu Jarzębinka w Głogowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - rozebranie chodników z płyt betonowych 50 x 50x 7 cm 280,00 m2 - rozebranie nawierzchni z betonu 92,00 m2 - rozebranie obrzeży 278,00 m - rozebranie krawężników 6,00 m - ustawienie krawężników 6,00 m - ustawienie obrzeży betonowych 278,00 m - chodniki z kostki brukowej betonowej gr 8 cm 372,00 m2 Szczegółowy zakres zamówienia określa projekt oraz przedmiar robót .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2000,- zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy pzp 2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy pzp 3) Wykonali w okresie pięciu lat roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia .Zamawiający za robotę podobną uzna robotę polegającą na wykonaniu w jednym zadaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 400 m2. 4)Dysponują osobą posiadającą uprawnienia do: - kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia posiadającymi aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB, 5)Posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej 70.000,00 zł lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 70.000,00 zł . 6) Posiadają ubezpieczenie działalności od OC, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia- nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty - zał. Nr 1 do SIWZ. 2) Protokół z wizji terenu objętego zamówieniem potwierdzony przez inspektora nadzoru. 3) Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową. Kosztorys powinien być sporządzony w oparciu o załączony przedmiar robót 4)Dowód wniesienia wadium. 5)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej musi posiadać adnotację właściwego organu wydającego to zaświadczenie o aktualności zapisów - dokonaną w terminie jak wyżej. 6)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do wniosku: ? Pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów, przez pozostałych wykonawców, do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ? Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy ,umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 7) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.22 pzp - zał. Nr 2 do SIWZ. 8) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ 9)Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , zał. Nr 4 do SIWZ, 10) wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - zał. Nr 5 do SIWZ 11) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,- zał. Nr 3 do SIWZ, 12) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek ,potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości co najmniej 70.000,- zł. lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 70.000,- zł. wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 13)polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.glogow.sbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach