Przetargi.pl
Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 2a, 63-700 Krotoszyn oraz wykonanie remontu dachu budynku nr 3 przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10a, 63-700 Krotoszyn

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Rawicka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7254233 w. 20 , fax. 627 228 000
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie
  ul. Rawicka 41
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7254233 w. 20, fax. 627 228 000
  REGON: 25046865000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimkrotoszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 2a, 63-700 Krotoszyn oraz wykonanie remontu dachu budynku nr 3 przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10a, 63-700 Krotoszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu dachu przylegających do siebie, łączących się budynków znajdujących się odpowiednio na działce nr 1910/11 zlokalizowanej w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10a oraz na działce 1910/35 zlokalizowanej w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2a. Zakres przedmiotu zamówienia określa SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie dziewięć tysięcy i 00/100 złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przez upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 i nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 2) formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 3) kosztorysów ofertowych szczegółowych załącznik nr 8 do SIWZ, 4) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w formie oryginału; 5) oświadczenia dotyczącego: -zastosowania materiałów zgodnych z dokumentacją projektową bez materiałów równoważnych; lub -zastosowania materiałów równoważnych zgodnych z dokumentacją projektową (oferta równoważna) - wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 6); W przypadku jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty ww. oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje oferty równoważnej. 6) w przypadku złożenia oferty równoważnej zaleca się złożenie - w szczególności: kart katalogowych, aprobaty, certyfikaty lub specyfikacji technicznych charakteryzujących parametry oferowanych materiałów zamiennych, dokumenty potwierdzające parametry techniczne równoważne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej - zgodnie z ww. złożonym oświadczeniem

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach