Przetargi.pl
wykonanie remontu chodników ulic Kraszewskiego, Alei Żołnierza Boczna oraz fragmentu Alei Żołnierza w Stargardzie Szczecińskim

Gmina Miasto Stargard Szczeciński ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Stefana Czarnieckiego 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 5784881 , fax. 091 5784889
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Stargard Szczeciński
  ul. Stefana Czarnieckiego 17 17
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 5784881, fax. 091 5784889
  REGON: 00059191700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stargard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie remontu chodników ulic Kraszewskiego, Alei Żołnierza Boczna oraz fragmentu Alei Żołnierza w Stargardzie Szczecińskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: wykonanie remontu chodników ulic Kraszewskiego, Alei Żołnierza Boczna oraz fragmentu Alei Żołnierza w Stargardzie Szczecińskim 2. Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z remontem chodników ulic Kraszewskiego oraz Alei Żołnierza Boczna oraz fragmentu ulicy Alei Żołnierza na odcinku od ulicy Kraszewskiego do Alei Żołnierza Boczna w granicach określonych planem sytuacyjnym, opisem technicznym oraz w zakresie wynikającym z przedmiaru robót, a w tym: 1) roboty rozbiórkowe, 2) wymiana oraz regulacja krawężników, 3) podbudowy, 4) nawierzchnie chodników i zjazdów z koski brukowej betonowej gr. 8 cm, 5) regulacja istniejących studzienek, zaworów i wpustów, 6) wykonanie innych robót ujętych w przedmiarach robót; oraz: 7) wszelkich innych, nie wymienionych w pkt 1) - 5) robót i prac niezbędnych dla osiągnięcia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego). Dla uznania, że roboty takie nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia muszą być spełnione następujące warunki: a) roboty wykonywane są w granicach określonych planem sytuacyjnym, b) rodzaj robót budowlanych nie wykracza tematycznie i branżowo poza zakres zagadnień określonych opisem technicznym i przedmiarem robót, 8) w szczególnych, uzasadnionych przypadkach: robót wykonywanych w sposób zamienny pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń od sposobu określonego w projekcie budowlanym, których zasadność wykonania w sposób zamienny wynikła w trakcie realizacji zamówienia oraz wynika z korzystnych dla Zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-jakościowo-funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, obniżenie kosztów eksploatacyjnych itp, ale i także z uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej. Realizacja powyższych robót, zwanych dalej robotami zamiennymi, nie może mieć na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania, 9) roboty ujęte w przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości założone przedmiarami robót - są robotami mieszczącymi się w przedmiocie zamówienia podstawowego i nie wykraczającymi poza określenie przedmiotu zamówienia - o ile ich wykonanie niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego projektem budowlanym celu (rezultatu). Wszystkie roboty nie przewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nie ujęte w przedmiarach robót) są robotami dodatkowymi. Roboty dodatkowe nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia są tym samym objęte przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy podstawowej). Zamówienie dodatkowe to zamówienie, którego przedmiot wykracza poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej siwz. 3. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający nie dysponuje projektem budowlanym wymiany nawierzchni - roboty wykonywane będą na podstawie zgłoszenia, 2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wg stanu znanego Zamawiającemu na dzień wszczęcia postępowania, określony jest przez: plan sytuacyjny, opis techniczny, przedmiar robót oraz siwz - rzeczywisty, niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia zakres robót, mieszczący się w definicji określenia przedmiotu zamówienia, może się różnić od zakresu opisanego dokumentacją projektowo-kosztorysową (plan, opis, itd.). Do robót zastosowanie mają ogólne specyfikacje techniczne odnoszące się do nawierzchni z kostki betonowej opracowane przez GDDKiA, 3) materiały przetargowe udostępniane jedynie w formie elektronicznej należy pobierać ze strony internetowej Zamawiającego. 4) sposób sporządzenia oferty cenowej opisuje instrukcja sporządzenia wyceny ofertowej (kosztorysu ofertowego) - załącznik nr 3 do siwz, 5) w opinii Zamawiającego, przed sporządzeniem oferty Wykonawca winien dokonać oględzin terenów objętych robotami, 6) jeżeli postanowienia specyfikacji technicznych w zakresie zasad rozliczania robót, jednostek obmiarowych, płatności itp. różnią się od ustaleń niniejszej siwz i przedmiarów robót - zastosowanie mają ustalenia siwz i przedmiarów robót. 7) jeżeli postanowienia niniejszej SIWZ stoją w sprzeczności z wymaganiami ST - zastosowanie mają ustalenia SIWZ. 4. Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia: 1) całkowita powierzchnia wymienianej nawierzchni chodników - ~2400m2 5. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiązany jest do: a) wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony środowiska i bhp, b) właściwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy - zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, c) dokonywania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych zgłoszeń, zajęć, wyłączeń, podłączeń i ich odbiorów, d) prowadzenia niezbędnych wytyczeń i pomiarów geodezyjnych, e) opracowanie projektu organizacji ruchu podlegającego uzgodnieniu z zamawiającym oraz zatwierdzeniu przez Starostę Stargardzkiego, f) wykonania własnym kosztem i staraniem w ramach zamówienia wszystkich prac wynikających z projektu organizacji ruchu (Wykonawca nie ponosi opłat związanych z zajęciem pasa drogowego), g) gromadzenia i wywozu materiałów rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacji zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udokumentowania tych czynności, h) materiały odzyskane (krawężniki kamienne) przewidziane do ponownego wbudowania zabezpiecza Wykonawca do momentu wbudowania, i) nadające się do ponownego wbudowania płyty chodnikowe z pasa drogowego Alei Żołnierza pozostają własnością Zamawiającego - Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia ich i złożenia we wskazane miejsce na odległość do 10 km, j) realizacji innych obowiązków wynikających ze specyfikacji technicznych (ST), k) sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji i ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, l) dokonywania wszelkich niezbędnych badań i pomiarów, m) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz niezwłocznego usuwania w okresie gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek. n) poinstruowania podwykonawców (oraz ich dalszych podwykonawców) o obowiązkach i wymaganiach związanych z umowami o podwykonawstwo wynikających z niniejszej siwz, o) monitorowania i egzekwowania od swoich podwykonawców obowiązku zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, 2) Wykonawca w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu do akceptacji proponowany Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy poszczególnych etapów realizacji zamówienia. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.stargard.pl (www.stargard.pl / Miasto / Bieżące informacje / Zamówienia publiczne (BIP) lub bip.um.stargard.pl / Urząd Miejski / Zamówienia publiczne).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332609
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 8 000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.stargard.pl / Urząd Miejski / Zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach