Przetargi.pl
Wykonanie remontów pustostanów w budynkach mieszkalnych Gminy Sosnowiec.

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, Partyzantów 10a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 32 296 07 77
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Zasobów Lokalowych
  Partyzantów 10a
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. +48 32 296 07 77
  REGON: 277840998
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzzl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów pustostanów w budynkach mieszkalnych Gminy Sosnowiec.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 zamówienia – Wykonanie remontu pustostanów zlokalizowanych przy niżej wymienionych ulicach: ul. Dobrzańskiego 101 E3, ul. Dobrzańskiego 101 K3, ul. Dobrzańskiego 101 L1, ul. Dobrzańskiego 101 L2, ul. Dobrzańskiego 101 P2, ul. Dobrzańskiego 101 R5, ul. Dobrzańskiego 101 U3, ul. Dobrzańskiego 101 U4 w Sosnowcu;Część 2 zamówienia – Wykonanie remontu pustostanów zlokalizowanych przy niżej wymienionych ulicach: ul. Moniuszki 24/13, ul. Kościelna 10/8, ul. Kościelna 12/3, ul. Kościelna 12/5, ul. Kościelna 34/10, ul. Moniuszki 24/12, ul. Mościckiego 30/8, ul. Mościckiego 30/20, ul. Skłodowskiej 14/61, ul. Sobieskiego 21/16, ul. Warszawska 7/64, ul. Litewska 51/13, ul. Lwowska 11/26 w Sosnowcu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca niezależnie od ilości części, na które składa ofertę wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia:a) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych co najmniej w ograniczonym zakresie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika budowy.W przypadku osób, które nabyły uprawnienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 220, ze zmianami).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-13

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach