Przetargi.pl
Wykonanie remontów pustostanów w budynkach mieszkalnych Gminy Sosnowiec.

Gmina Sosnowiec- miasto posiadające prawa powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 296 07 77
 • Data zamieszczenia: 2022-11-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sosnowiec- miasto posiadające prawa powiatu
  Aleja Zwycięstwa 20
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 296 07 77
  REGON: 000515885
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów pustostanów w budynkach mieszkalnych Gminy Sosnowiec.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w oparciu o załączoną dokumentację, polegających na remoncie pustostanów w budynkach mieszkalnych Gminy Sosnowiec,2. Nazwa części 1 zamówienia: Wykonanie remontu pustostanów zlokalizowanych przy niżej wymienionych ulicach: ul. Królewskiej 2c/38, ul. Anieli Urbanowicz 12/6, Anieli Urbanowicz 19/6, al. Zwycięstwa 12a/7, ul. Warszawskiej 9/92, ul. Małachowskiego15/86, ul. Kilińskiego 4a/56, ul. Naftowej 25/11, ul. Sobieskiego 3c/33, ul. Warszawskiej 7/63 w Sosnowcu;3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową (dla części 1 i 2 ) stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.4. Wymagany okres gwarancji dla wszystkich części zamówienia wynosi 36 miesięcy.5. Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót, który należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca powinien wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w oparciu o załączoną dokumentację, polegających na remoncie pustostanów w budynkach mieszkalnych Gminy Sosnowiec,2. Nazwa części 2 zamówienia: Wykonanie remontu pustostanów zlokalizowanych przy niżej wymienionych ulicach: ul. Mikołajczyka 25/19, ul. Hubala Dobrzańskiego 101/2, ul. 27 Stycznia 24/11, ul. Lotników 5b/6, ul. Hubala Dobrzańskiego 101/R/1, ul. Niepodległości 16c/9, ul. Dietla 7c/26, ul. Zagłębiowskiej 54/30, ul. Mikołajczyka 25/8, ul. Saperów 4/25 w Sosnowcu.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową (dla części 1 i 2 ) stanowi -Załącznik nr 2 do SWZ.4. Wymagany okres gwarancji dla wszystkich części zamówienia wynosi 36 miesięcy.5. Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót, który należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca powinien wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach