Przetargi.pl
Wykonanie remontów dachów w budynkach jednostek administracji skarbowej woj. zachodniopomorskiego

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-525 Szczecin, ul. Roosevelta
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 48-03-600, 091 48-03-663, , fax. 91 48-03-656
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 48-03-600, 091 48-03-663, , fax. 91 48-03-656
  REGON: 00102080300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów dachów w budynkach jednostek administracji skarbowej woj. zachodniopomorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących remontów w budynkach jednostek administracji skarbowej woj. zachodniopomorskiego: część 1 zamówienia: Rozbiórka attyki, remont dachu i nadbudówki w części wysokiej budynku Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie (adres: ul. Rydla 65, 70-783 Szczecin) część 2 zamówienia: remont kominów wentylacyjnych ponad połacią dachową w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie (adres: ul. Moniuszki 15, 75-549 Koszalin) część 3 zamówienia: remont pokrycia części dachu, wymiana skorodowanych obróbek blacharskich i złączy instalacji piorunochronnej w budynku Urzędu Skarbowego w Goleniowie (adres: pl. Lotników 1, 72-100 Goleniów) część 4 zamówienia: remont pokrycia części dachu, wymiana skorodowanych obróbek blacharskich i złączy instalacji piorunochronnej w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie na terenie przejścia granicznego w Lubieszynie (adres: Lubieszyn 11i, 72-002 Dołuje)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: część 1 zamówienia: 10 000,00 zł brutto, część 2 zamówienia: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, część 3 zamówienia: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, część 4 zamówienia: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) „Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 5, 2) „Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania” – załącznik nr 6, 3) „Pisemnego zobowiązania do udostępnienia niezbędnych zasobów do wykonania zamówienia” – załącznik nr 10 – w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 4) oryginału pełnomocnictwa – jeżeli osoba, która składa ofertę w imieniu Wykonawcy nie posiada umocowania prawnego wynikającego wprost z KRS lub innych dokumentów, 5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach