Przetargi.pl
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu z podziałem na 6 części

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 37500 Jarosław, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
  ul. Jana Pawła II 17
  37500 Jarosław, woj. podkarpackie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu z podziałem na 6 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu z podziałem na zadania: Zadanie Nr1- miasto Jarosław i Radymno Zadanie Nr2 –gmina Jarosław i Pawłosiów Zadanie Nr3 – gmina Laszki i Wiązownica Zadanie Nr4 –gmina Rokietnica i Chłopice Zadanie Nr5 – gmina Pruchnik i Rożwienica Zadanie Nr 6- gmina Radymno 2. Szczegółowy zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem (dla zadań od 1 do 6) obejmuje wykonanie: 1) Roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznych o grub. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5km wskazaną przez Inspektora Nadzoru, 2) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką z grysu i emulsji asfaltowych przy użyciu Remontera przy średniej grub. ubytków do 5 cm, 3) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką z grysu i emulsji asfaltowych przy użyciu Remontera przy średniej grub. ubytków powyżej 5 cm, 4) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego bez obcinania krawędzi, 5) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego z obcinaniem krawędzi, 6) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o grub. 5-10 cm po zagęszczeniu, 7) Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym mechanicznie. UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest prowadzić remont cząstkowy nawierzchni w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. W ciągu dnia remontować można jezdnie jedynie poza godzinami szczytu, natomiast w punktach newralgicznych ( miastach) w godzinach szczytu wyłącznie za zezwoleniem Inspektora Nadzoru Zabrania się wykonywania remontów na głównych ciągach komunikacyjnych (w tym miasta) w piątki i dni przedświąteczne. Na drogach tych i w okresie zabronionym mogą być remontowane miejsca zagrażające bezpieczeństwu ruchu na wyraźne polecenie Inspektora Nadzoru. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca wykonania robót , zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót remontowych. 3. Szczegółowy zakres robót zawierają kosztorysy ofertowe stanowiące załączniki do SIWZ - Rozdział II Formularz Nr 2, 2.1,2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zawarte w Rozdziale IV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Zaleca się dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia , w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233242-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach