Przetargi.pl
Wykonanie przebudowy punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działce nr ew. 39/4 w Łazach. Postępowanie 2

Gmina Łazy ogłasza przetarg

 • Adres: 42-450 Łazy, ul. Traugutta
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6729326 , fax. 32 6729448
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łazy
  ul. Traugutta 15
  42-450 Łazy, woj. śląskie
  tel. 32 6729326, fax. 32 6729448
  REGON: 27625886500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umlazy.finn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działce nr ew. 39/4 w Łazach. Postępowanie 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.3. Zakres robót 1) Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego magazynu o funkcji magazynowania odpadów komunalnych. 2) Powiększenie przestrzeni hali magazynowej o dodatkową przestrzeń składową. 3) Wydzielenie boksów składowania wewnątrz obiektu. 4) Zagospodarowanie terenu przylegającego do obiektu oraz zaprojektowanie nowego układu funkcjonalnego składowania odpadów – powiększenie strefy otwartej poprzez montaż wagi samochodowej o nośności 30 Mg, zaprojektowanie strefy gdzie usytuowane będą kontenery: typu KP7 z plandeką, „Modula” 4) Inwestycja zakłada wykonanie nowego ogrodzenia z bramami i furtkami, oraz utwardzenie terenu ze względu na parametry samochodów ciężarowych i wyjazdu ze strefy ważenia. 5) Budynek zlokalizowany jest na działce nr ew.: 39/4 (Obręb 0001 ŁAZY 241605_4 ŁAZY - MIASTO), ul. Pocztowa 14, 42-450 POCZTOWA 6) Wyposażenie PSZOK: a) Instalacja kamer monitoringu CCTV wraz z oprogramowaniem i osprzętem ( Wykonanie musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów) b) kontener KP7 z plandeka odbiór hakowy c) kontener typu Modula, odbiór hakowy d) beczka z zdejmowaną pokrywą HDPE 220l – sztuk 3 e) waga samochodowa 30 mg f) wózek paletowy 970x660 _ 300kg g) wózek transportowy 2w1, udźwig 250kg, 520x1310mm h) wyposażenie obiektu w gaśnice ABC – sztuk 3 i) apteczka pierwszej pomocy j) zestaw zamków do poszczególnych bram do obiektu – sztuk 7 k) zestaw do unieszkodliwiania odpadów (zestaw sorbentowy) l) kosz siatkowy na ZSEE ( zużyty sprzęt) metalowy o pojemności 0,8m3 – sztuk 4 m) oprogramowanie i sprzęt komputerowy do obsługi PSZOK – szczegółowe wymogi minimalne dotyczące sprzętu zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ n) umywalka przenośna, mobilna przeznaczona dla personelu PSZOK 3.4. Pomieszczenie hali składowej odpadów komunalnych w nowej części będzie podlegała pracom remontowym: ROBOTY WEWNĘTRZNE · Wykonanie posadzki betonowej · Wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż hali – połączonego z istniejącym · Wykonanie przegród – ścianki działowe w celu podziału hali na poszczególne boksy ( różny rodzaj składowanych odpadów. · Demontaż częściowy ściany dzielącej część istniejącą od części nowej – adaptowanej. · Wykonanie instalacji ewakuacyjnej i awaryjnej · Montaż wyłącznika prądu · Montaż drzwi ewakuacyjnych w istniejącej ścianie zewnętrznej jako drzwi ewakuacyjne. ROBOTY ZEWNĘTRZNE · Demontaż istniejącego ogrodzenia betonowego wraz z bramą i furtką wejściową · Budowa nowego ogrodzenia – powiększenie placu składowego · Wykonanie bram wjazdowych oraz furtek · Montaż wagi zewnętrznej o tonażu 30 mg · Budowa utwardzenia ciągu komunikacji samochodowej – zaprojektowanie drogi wyjazdowej ze strefy ważenia – utwardzenie wykonane z płyt betonowych drogowych. 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa: 1) PROJEKT BUDOWLANO - PRZEBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH [PSZOK] – Projekt zagospodarowania terenu, branża architektoniczna, oraz branża konstrukcyjna wykonany przez PRACOWNIA PROJEKTOWA gww99 architekt mgr inż. Andrzej Wolański, 42-400 Zawiercie ul. Powstańców 12/63, pracownia: 42-400 Zawiercie ul. Dojazd 8/25; 2) STWIOR; 3) przedmiary robót (tylko pomocniczo) 3.6. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy skierowani przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do realizacji zamówienia publicznego będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza wyjątki od w/w zapisu w zakresie zatrudnienia kierownika budowy i kierowników robót. tj. osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru. Zamówienie będzie realizowane przez osoby wymienione w Załączniku do Umowy pn. „Wykaz Pracowników realizujących zamówienie publiczne”, które zostały wskazane przez Wykonawcę. W/w wykaz powinien obejmować osoby realizujące zakres czynności z podaniem imienia, nazwiska oraz odpowiednio zakresu wykonywanych czynności (np. robotnicy budowlani, monterzy, tynkarze, elektromonterzy, monterzy instalacji sanitarnych itp.). Wykonawca ma obowiązek każdorazowo przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o ewentualnych zmianach osób zatrudnionych na umowę o pracę realizujących przedmiot zamówienia. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę zaktualizowanego oświadczenia o którym mowa wyżej lub uchylanie się od jego przedstawienia na żądanie Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników skierowanych do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. 3.7. Kod i nazwa CPV - Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICHCZĘSCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Kod CPV 45111300 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45210000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW Kod CPV 45223000-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI Kod CPV 45262300-4 BETONOWANIE Kod CPV 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH Kod CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH Kod CPV 45311000-0 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 3.8 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U.z 2016 r. poz. 290.). Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: atest, świadectwo, certyfikat zgodności. Użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako wzorzec jakościowy. 3.9. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby spełnione zostały wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego, w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta ( dostawcy ) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 3.10. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu materiału oraz załączenia stosowanych dokumentów takich jak: atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierających wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne. 3.11. Zestawienie zamiennych, równoważnych materiałów i urządzeń oceniane będzie pod względem zgodności (równoważności) z zastosowanymi materiałami i urządzeniami w dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót. Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę równoważnych zamienników materiałów i urządzeń pod warunkiem, że materiały i urządzenia zaproponowane są istotnie równoważne z określonymi w wielobranżowej dokumentacji projektowej. Zaoferowanie urządzeń lub materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu. Zestawienie zamiennych, równoważnych materiałów i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi należy dołączyć do każdego wydzielonego przedmiaru robót. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników, Zamawiający w porozumieniu z projektantem na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W przypadku niewykazania równoważności, Zamawiający zgodnie z art. 87 ust 2 pkt 3 dokona poprawy materiałów i urządzeń na podane w dokumentacji bez zmiany wynagrodzenia. Nie umieszczenie w zestawieniu zamiennych, równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie, że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające z dokumentacji projektowej. 3.12. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 5 lat gwarancji i 2 lat rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. 3.13. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół Odbioru Ostatecznego Zadania lub Zadań, odpowiednio do złożonej oferty. 3.14. Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się z wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającej z niej umową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Forma wadium 1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia, e) oświadczenie Gwaranta/Poręczyciela, w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust.5 pzp f) Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Wolbrom nr 74 8450 0005 0070 0700 0143 0063 w tytule przelewu należy wskazać „wadium – przetarg na przebudowę PSZOK w Łazach, jednocześnie kopię przelewu dołączyć do oferty. Uwaga! Dokumenty dotyczące wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach (gwarancje, poręczenia) winne być dołączone do oferty jako kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, a oryginał w oddzielnej kopercie dołączonej do oferty w sposób umożliwiający jej zwrot Wykonawcy bez dekompletowania oferty. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi uznanie środków na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 pzp. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8 . Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Na ofertę składają się; a) formularz oferty wraz z załączonym opisem zaoferowanego sprzętu komputerowego b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu c) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania d) potwierdzenie wniesienia wadium e) Stosowne Pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. (o ile dotyczy) 5.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia Oświadczenia dotyczącego braku podstaw wykluczenia w postępowaniu – zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do SIWZ W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia Oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do SIWZ. 5.4 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U z 2016 r. poz.1126) składa: A) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 1. Dokumenty, składane na potwierdzenie, że wobec Wykonawcy nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.3 A zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Ważność dokumentu jak wyżej. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika -do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo - reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, w sytuacji gdy postępowanie nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach