Przetargi.pl
Wykonanie przebudowy budynku A w OW NBP Bankowiec w Zakopanem

Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów ogłasza przetarg

 • Adres: 00-919 Warszawa, Świętokrzyska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48221852820 , fax. +48221851211
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
  Świętokrzyska 11/21
  00-919 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48221852820, fax. +48221851211
  REGON: 000002223
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.nbp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy budynku A w OW NBP Bankowiec w Zakopanem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku A w ośrodku wypoczynkowym NBP „Bankowiec” w Zakopanem, przy ul. Bulwary Słowackiego 14, których zakres w szczególności obejmuje roboty: 1) związane z zagospodarowaniem terenu (działki) wraz z wykonaniem nowego przyłącza z kuchni do separatora substancji tłuszczowych i olejowych oraz wykonanie separatora substancji tłuszczowych i olejowych; 2) ogólnobudowlane; 3) konstrukcyjne w tym część dobudowywaną wraz z zaprojektowaną windą osobową; 4) instalacyjne elektryczne i teletechniczne; 5) instalacyjne sanitarne; 6) dotyczące aranżacji wnętrz wg dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 40 000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 11 1020 1013 0000 0502 0105 9278 z dopiskiem „NBP-DKRZ. Przetarg nieograniczony – Wykonanie przebudowy budynku A w OW NBP Bankowiec w Zakopanem– I, nr sprawy: SEZ/DKRZ-WPO-EW-241-0050/DA/18
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie https://zamowienia.nbp.pl informacji, o której mowa w ust. 6, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 11. W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczeniem, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, oświadczenie takie składa każdy z tych Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach