Przetargi.pl
Wykonanie projektu zamiennego do pozwolenia na budowę nr 82/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. oraz uzyskanie nowego pozwolenia na realizację zadania pn. „Budowa Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego wraz z projektem zagospodarowania, niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem dla samochodów osobowych i podjazdem dla karetek”

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie ogłasza przetarg

 • Adres: 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 272 36 13 , fax. 86 272 36 13
 • Data zamieszczenia: 2019-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie
  ul. Konstytucji 3 Maja 34
  19-200 Grajewo, woj. podlaskie
  tel. 86 272 36 13, fax. 86 272 36 13
  REGON: 45066682200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-grajewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu zamiennego do pozwolenia na budowę nr 82/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. oraz uzyskanie nowego pozwolenia na realizację zadania pn. „Budowa Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego wraz z projektem zagospodarowania, niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem dla samochodów osobowych i podjazdem dla karetek”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu zamiennego wraz z kosztorysami, przedmiarami i specyfikacją techniczną do posiadanego przez Szpital pozwolenia na budowę nr 82/2019 z dn. 23.04.2019 r. wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia na realizację zadania pn. „Budowa Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego wraz z projektem zagospodarowania, niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem dla samochodów osobowych i podjazdem dla karetek” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy w zakresie sporządzonych rozwiązań projektowych do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 2. Zamawiający wymaga, aby projekt zamienny obejmował zmianę układu funkcjonalnego, technologicznego (w tym instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i elektrycznych) oraz układu konstrukcyjno budowlanego projektowanego budynku Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego. 3. Wykonawca powinien przeprojektować zewnętrzne utwardzenia, tj. dojścia i dojazdy oraz w zależności od potrzeb trasę sieci przyłączeniowych infrastruktury technicznej. 4. W projekcie zamiennym należy wprowadzić takie rozwiązania funkcjonalno - techniczne oraz konstrukcyjno - materiałowe, które zoptymalizują (zmniejszą) koszty inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu standardów i wymogów wynikających z przepisów prawa budowlanego, norm oraz przepisów szczegółowych odnośnie budynków opieki zdrowotnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej z kilku następujących form: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 987 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 62 1020 1332 0000 1202 0037 7184 tytułem Wadium w postępowaniu ZP 15/19. Wadium w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie wpłaty w pieniądzu prosimy również załączyć do oferty. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy dołączyć w oryginale w postaci elektronicznej do oferty. Wadium wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego, oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiedni potencjał kadrowy. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem odpowiednim do pełnienia poniższych funkcji: -minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (generalny projektant) i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała (rozumiane jako osoba pełniąca funkcję generalnego projektanta) co najmniej dwa projekty w zakresie wielobranżowej dokumentacji budowlanej i projektowo-kosztorysowej budowy lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej w obiektach ochrony zdrowia i wartości inwestycji min 2.000.000,00 zł., o powierzchni brutto min. 350 m2; -minimum jedną osobą, która posiada, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu projektującego i wykonała co najmniej dwa projekty w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji budowlanej, projektowo-kosztorysowej budowy lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej w obiektach ochrony zdrowia i wartości inwestycji min 2.000.000,00 zł., o powierzchni brutto min. 350 m2; -minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych kanalizacyjnych i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu projektującego i wykonała co najmniej dwa projekty w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji budowlanej, projektowo-kosztorysowej budowy lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej w obiektach ochrony zdrowia i wartości inwestycji min 2.000.000,00 zł., o powierzchni brutto min. 350 m2; -minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu projektującego i wykonała co najmniej dwa projekty w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej budowy lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej w obiektach ochrony zdrowia i wartości inwestycji min 2.000.000,00 zł., o powierzchni brutto min. 350 m2;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach