Przetargi.pl
Wykonanie projektu remontu pomieszczeń w celu dostosowania do aktualnych przepisów ppoż. w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kowelskiej 1 w Warszawie w ramach zadania pn.: Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ ogłasza przetarg

 • Adres: 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48224438048 , fax. +484438186
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ
  ul. ks. I. Kłopotowskiego 15
  03-708 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48224438048, fax. +484438186
  REGON: 01525966300082
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.praga-pn.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu remontu pomieszczeń w celu dostosowania do aktualnych przepisów ppoż. w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kowelskiej 1 w Warszawie w ramach zadania pn.: Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie projektu remontu pomieszczeń w celu dostosowania do aktualnych przepisów ppoż. w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kowelskiej 1 w Warszawie w ramach zadania pn.: Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. 2. Budynek znajduje się przy ul. Kowelskiej 1 w Warszawie na działce nr ew.55, obręb 41301. wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków, w związku z tym projekt należy uzgodnić i uzyskać akceptację Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje : 1) Projekt montażu systemu oddymiania klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi. 2) Projekt budowlany drogi pożarowej do obiektu. 3) Projekt budowlany remontu pomieszczeń znajdujących się w piwnicy obiektu (szatnia, siłownia, mała sala gimnastyczna, pomieszczenie socjalne, korytarz). 4) Projekt wykonawczy wraz z rysunkami szczegółowymi (detalami) rozwiązań technologicznych, montażu sytemu oddymiania, projekt drogi pożarowej oraz remontu pomieszczeń znajdujących się w piwnicy obiektu. 5) Specyfikacje techniczne ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 6) Przedmiary robót, które muszą zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej. 7) Kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. 4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, umiejętności, wiedzę, środki sprzęt i doświadczenie do wykonania umowy i zobowiązuje się wykonać ją z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres opracowania, warunki wykonania i odbioru przedmiotu umowy określają: 1) Opis przedmiotu zamówienia ( z załącznikami) – załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Wzór umowy. –załącznik nr 3 do SIWZ. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 36 miesięcy. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 39 miesięcy Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Oferta przewidująca wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej --> patrz szczegółowo rozdział XIV SIWZ. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, tym samym, dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie projektu remontu pomieszczeń w celu dostosowania do aktualnych przepisów ppoż. w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kowelskiej 1 w Warszawie w ramach zadania pn.: Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. 3. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 4. Dane osobowe Wykonawcy, zawarte w protokole postępowania, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ 6. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: • obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, • obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, 7. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta we wzorze formularza ofertowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Poza oświadczeniem, o którym mowa w sekcji III.3) ogłoszenia, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą: 1) potwierdzenie wniesienia wadium, 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Zamawiającego niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego, określający sposób wykorzystania zasobów podmiotu trzeciego, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, oraz, w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, także informacja, że podmiot trzeci zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; 3) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, winien dołączyć do oferty, dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo składane jest w formie pisemnej (art.78 §1 KC) tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu gdy uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych. 4) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach