Przetargi.pl
Wykonanie projektu pełnobranżowego budowlano-wykonawczego oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji Pracowni Endoskopii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1.

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-519 Gdynia, Powstania Styczniowego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 72 60 124 , fax. 58 72 60 338
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
  Powstania Styczniowego 1
  81-519 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 72 60 124, fax. 58 72 60 338
  REGON: 19014161200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalepomorskie.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu pełnobranżowego budowlano-wykonawczego oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji Pracowni Endoskopii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie projektu pełnobranżowego budowlano-wykonawczego w oparciu o załączony do nn SIWZ projekt koncepcyjny, rysunek nr 1 i PFU oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji Pracowni Endoskopii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1. 2. Zakres wykonania - wszystkie prace projektowe, a następnie wykonanie robót powinno spełniać wymagania zawarte w dokumentacji wraz z załącznikami (załącznik nr 6 do SIWZ). 3. Inwestycja powinna zostać podzielona na dwa etapy zgodnie z ustaleniami Zamawiającego. 4. Lokalizacja robót - 81-519 Gdynia - Redłowo, ul. Powstania Styczniowego 1, zlokalizowany na poziomie – 1 5. Wszystkie prace projektowe, a następnie wykonanie robót powinno spełniać wymagania zawarte w projekcie koncepcyjnym, rysunku nr 1, PFU oraz w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę. 6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający rezygnuje w instalacji wentylacji z systemu BMS na rzecz zamontowania jedynie czujek z opcją dołożenie BMS w przyszłości. 7. W niniejszym postępowaniu Zamawiający rezygnuje z niezależnych dla opracowania systemów DSO i SSP na rzecz zamontowania dodatkowych czujek i przyłączenia ich do istniejących systemów w obiekcie. 8. W zakres przedmiotu niniejszego zamówienia nie wchodzą pomieszczenia: a) Pomieszczenie przygotowania pacjenta (nr pomieszczenia – 102) b) Kabina higieny (nr pomieszczenia – 103) c) Kabina higieny (nr pomieszczenia – 104) d) Gabinet badań kolonoskopii (nr pomieszczenia – 105) e) Rejestracji (nr pomieszczenia – 110) f) Gabinet diagnostyczny (nr pomieszczenia – 112) 9. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi nadzór autorski nad robotami budowlanymi zgodny z uzgodnieniami umownymi. 10. Prace projektowe: - wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego pełno-branżowego w oparciu o załączony Projekt koncepcji, Rysunek nr 1 ( z zaznaczonym w kolorze zielonym obszarem wyłączonym z zakresu prac będących przedmiotem zamówienia) oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy ( PFU), - bieżące uzgadnianie rozwiązań projektowych z Zamawiającym, - uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień – w tym uzgodnień z Rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, oraz konserwatorem zabytków, - uzyskanie wymaganego pozwolenia na budowę ( jeżeli będzie wymagane). 11. Ogólne wytyczne wykonania robót: Przedmiotowe roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, w szczególności Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, P-poż oraz pod kierunkiem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia upoważniające do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały posiadające stosowne atesty i dopuszczone do stosowania przez Państwowy Zakład Higieny w budynkach opieki zdrowotnej. 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ składający się z: Dokumentację dotyczy: przebudowy fragmentu istniejącego szpitala dla ambulatorium z gabinetami badań endoskopowych w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni zlokalizowanym na ul. Powstania Styczniowego 1 zawierająca: Opis techniczny I - 01 Inwentaryzację K-01 Koncepcję S- O1 – Mapę sytuacyjno – wysokościową oraz Rysunek nr 1 PFU – Program Funkcjonalno – Użytkowy 13. Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej dla celów informacyjnych i pomocniczych w przygotowywaniu oferty, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji: Daria Mietlewska-Dura, dmietlewska@szpitalepomorskie.eu tel.: 58 72 60 419 Sławomir Daniliszyn, sdaniliszyn@szpitalepomorskie.eu tel.: 58 72 60 761 14. Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta 15. Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 16. CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium. Wartość wadium wynosi 32 000,00 zł (trzydzieści dwa tysiące 00/100 zł). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ: 1.1 Pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. z 2018 r. Dz.U. poz. 700, 730 ze zm.). 1.2 Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCE PO OTWARCIU OFERT: WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SKŁADA: 1.3 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach