Przetargi.pl
„Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory ”

Ojcowski Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 32-047 Ojców, Ojców
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 3892005, 38910039, 3891490 , fax. 123 892 006
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ojcowski Park Narodowy
  Ojców 9
  32-047 Ojców, woj. małopolskie
  tel. 12 3892005, 38910039, 3891490, fax. 123 892 006
  REGON: 12245736300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ojcowskiparknarodowy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach przedmiotowego zamówienia zaplanowano realizacje działań ochronnych polegających na: a) zadaniu częściowym nr 1 - tj. Wykonanie projektu ogrodu który obejmuje: • wykonanie wstępnej koncepcji ogrodu, • projektu budowlanego i • projektu wykonawczego ogrodu wraz z przedmiarem robót i kosztorysem; b) zadaniu częściowym nr 2 - tj. Wykonanie ogrodu, który ma stanowić siedliska zastępcze dla zagrożonych gatunków flory Ojcowskiego Parku Narodowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w formie wskazanej w art. 45 ust. 6 PZP,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach