Przetargi.pl
Wykonanie projektu klimatyzacji w ramach zadania „Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a oraz ul. Długiej 49”

Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, Sadowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48422888100 , fax. +48427190816
 • Data zamieszczenia: 2019-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego
  Sadowa 6A
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. +48422888100, fax. +48427190816
  REGON: 47206842300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.zgierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu klimatyzacji w ramach zadania „Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a oraz ul. Długiej 49”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej pn.: Wykonanie projektu klimatyzacji w ramach zadania „Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a oraz ul. Długiej 49”. 2. Wykonanie projektu klimatyzacji dla budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a należy przeprowadzić na podstawie wskazanych przez Zamawiającego rzutów pięter i przekroju klatki schodowej stanowiących załącznik nr 4. Natomiast dla budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej 49 Wykonawca musi dokonać wizji lokalnej na podstawie inwentaryzacji z natury we wszystkich pomieszczeniach budynku A i budynku B.. 3. W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą m.in. następujące opracowania projektowe: 1) projekt budowlany; 2) projekt wykonawczy; 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sporządzone w oparciu o aktualnie obowiązujące Ogólne Specyfikacje Techniczne; 4) przedmiar robót; 5) kosztorys inwestorski szczegółowy i uproszczony; 6) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 7) dwukrotna aktualizacja wykonanej dokumentacji projektowej w okresie 24 miesięcy od dnia zakończenia realizacji usługi; 8) nadzór autorski. 4. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202); rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129); ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268); ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 799) ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000); ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 2068); rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 462); rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 463 ); ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204). 5. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej 49 oraz wyznacza do kontaktu Pana Jerzego Lisa telefon : (42) 288 81 57. 6. Zamawiający dla budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a załącza wykaz powierzchni pomieszczeń z liczbą pracowników dla których przewidziana jest klimatyzacja: Parter Nr pokoju Liczba osób Powierzchnia Pokój 1 2 osoby 12,41 m2 Pokój 2 2 osoby 20,32 m2 Pokój 3 2 osoby 21,09 m2 Pokój 4 1 osoba 11,311 m2 Pokój 5 2 osoby 20,88 m2 Pokój 6 6 osób 31,81 m2 Pokój 7 1 osoba 11,80 m2 Pokój 8 2 osoby 24,13 m 2 Pokój 10 2 osoby 19,98 m 2 Pokój 11 2 osoby 12,31 m 2 Pokój 12 1 osoba 12,18 m 2 Pokój 13 2 osoby 19,54 m 2 Pokój 14 2 osoby 18,62 m2 Pokój 15 4 osoby 25,70 m2 Pokój 16 2 osoby 19,84 m2 Pokój 17 2 osoby 26,81 m2 II Piętro Nr pokoju Liczba osób Powierzchnia Pokój 203 3 osoby 21,24 m2 Pokój 204 1 osoba 11,04 m2 Pokój 205 2 osoby 11,46 m2 Pokój 206 2 osoby 11,68 m2 Pokój 207 2 osoby 10,89 m2 Pokój 208 1 osoba 10,57 m2 Pokój 209 1 osoba 10,56 m2 Pokój 210 1 osoba 16,47 m2 Pokój 211 2 osoby 20,04 m2 Pokój 212 1 osoba 18,90 m2 Pokój 215 2 osoby 19,11 m2 Pokój 216 3 osoby 19,10 m2 III Piętro Nr pokoju Liczba osób Powierzchnia Pokój 302 2 osoby 20,13 m2 Pokój 303 3 osoby 20,84 m2 Pokój 304 1 osoba 11,92 m2 Pokój 305 2 osoby 21,12 m2 Pokój 306 4 osoby 33,23 m2 Pokój 307 1 osoba 11,00 m2 Pokój 308 1 osoba 10,66 m2 Pokój 310 2 osoby 20,21 m2 Pokój 311 2 osoby 18,96 m2 Pokój 312 2 osoby 20,27 m2 Pokój 313 2 osoby 19,60 m2 Pokój 314 1 osoba 19,42 m2 Pokój 315 3 osoby 19,43 m2 IV Piętro Nr pokoju Liczba osób Powierzchnia Pokój 403 2 osoby 20,17 m 2 Pokój 404 2 osoby 21,12 m 2 Pokój 405 1 osoba 11,85 m 2 Pokój 406 2 osoby 21,19 m 2 Pokój 407 1 osoba 16,54 m 2 Pokój 408 3 osoby 32,07 m 2 Pokój 410 2 osoby 20,21 m 2 Pokój 411 2 osoby 18,86 m 2 Pokój 412 2 osoby 20,33 m 2 Pokój 413 2 osoby 19,33 m 2 Pokój 414 1 osoby 19,36 m 2 Pokój 415 2 osoby 19,47 m2 7. Projekt budowlany powinien zawierać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi. 8. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszej specyfikacji niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględniać w kosztach i terminach przedmiotu zamówienia. 9. Dokumentacja projektowa musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie projektanta, iż wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami oraz że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Oświadczenie musi być złożone wraz z dokumentacją. 10. Wykonawca zobowiązany jest również do złożenia wraz z dokumentacją oświadczenie, iż wykonana dokumentacja jest zgodna z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) – szczegółowy opis wymagań znajduję się w pkt 13 – 18 niniejszej SIWZ. 11. W przypadku wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca proponując rozwiązania projektowe zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż istnieją na rynku produkty mogące spełniać minimalne wymagania w liczbie nie mniejszej niż 3. 12. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego robót objętych powyższym zadaniem. 13. Wszelkie rozwiązania technologiczne i materiałowe wymagają pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym na etapie zatwierdzania koncepcji projektowej. 14. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa była złożona w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie PDF, możliwym do otworzenia przez program Adobe Reader 6.0 CE. Dokumentacja powinna zostać opatrzona dopiskiem: „Wersja elektroniczna dokumentacji jest tożsama z wersją papierową”. 15. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 16. Wykonawca nie może używać w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Każdorazowe użycie w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretne podmioty wymaga dopuszczenia rozwiązań równoważnych, pisemnego uzasadnienia ze strony wykonawcy (wskazującego na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą obiektywnych parametrów) oraz opisu równoważności. Uzasadnienie składa się wraz z dokumentacją projektową pod rygorem nieodebrania dokumentacji. 17. Wykonawca może używać w dokumentacji projektowej wymogu posiadania oznakowania, (przez co rozumie się zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny dokument, potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi np. certyfikaty) jedynie w przypadku elementów o szczególnych cechach, przy czym muszą być wówczas spełnione następujące warunki: 1) wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia; 2) wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach; 3) warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe; 4) oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron; 5) wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu. - Wykonawca używając oznakowania składa wraz z dokumentacją odrębne oświadczenie o tym, że użyte oznakowanie spełnia ww. wymogi. 18. Wykonawca może używać w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatów wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność [(jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30)] lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. W przypadku wymagania przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, wykonawca dopuszcza certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. 19. Wykonawca przygotowuje dokumentację projektową w jeden z następujących sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych: 1) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia 2) przez odniesienie się w kolejności preferencji do: a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012), e) norm międzynarodowych, f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne; 3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech 4) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności. 20. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: 1) Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz 1570). 17. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 21. Wykonawca z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego przenosi na niego autorskie prawa majątkowe do tych dokumentów. 22. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dwukrotnej aktualizacji wykonanej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia. W ramach aktualizacji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej pod względem aktualnego stanu prawnego oraz wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich w zakresie obowiązujących cen, w okresie 24 miesięcy od dnia zakończenia realizacji usługi na pisemny wniosek Zamawiającego, w terminie 30 dni, od daty potwierdzenia otrzymania korespondencji. 23. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania aktualizacji dokumentacji projektowej w formie papierowej – 4 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF, możliwym do otworzenia przez program Adobe Reader 6.0 CE. 24. W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych zmian, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o tym przez Zamawiającego. 25. Dokumentacja projektowa odebrana będzie protokołem odbioru. 26. Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w niezbędnych spotkaniach i konsultacjach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 27. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o konieczności uczestnictwa w spotkaniach minimum 24 godziny przed planowaną godziną spotkania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: PODMIOTY TRZECIE, PODWYKONAWCY jeżeli dotyczy/o ile są znane na etapie składania ofert 11. Wykonawca powołujący się na mocy art. 22a ust 1 ustawy przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zdolnościach technicznych innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w formie oryginału pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 12. Zgodnie z art. 22a. ust 3 Ustawy, Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 13. Wykonawcy zobowiązany jest jeżeli polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 1–9. 14. Wykonawca, który zamierzy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do złożenia dokumentów dotyczących podwykonawców określonych w ust. 4 pkt. 1–9, w celu zbadania czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5. 15. Dokumenty, które musi złożyć Wykonawca w odniesieniu do podmiotów trzecich i podwykonawców w celu zbadania, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa powyżej: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 16. Jeżeli podmioty trzecie, podwykonawcy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej należy przedłożyć odpowiednio, zgodnie z ust. 5 – 9 niniejszego działu. 17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 18. Szczegółowe wymagania formalne, jakie powinny spełniać dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz. U. Poz. 1127). 19. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Ustawy określającej firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( w formie oryginału), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy . W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wniesienie przedmiotowego oświadczenia stanowi obowiązek Wykonawcy i do podjęcia tych czynności, co do zasady nie jest wymagane otrzymanie wezwania Zamawiającego. Wykonawca, który nie dochowa obowiązku wynikającego z przepisu art. 24 ust. 11 Ustawy zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy, jako podmiot, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. 20. Forma składanych dokumentów: 1) oświadczenia, o których mowa w niniejszym dziale SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale; 2) dokumenty, o których mowa w niniejszym dziale SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 3) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 4) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej; 5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w niniejszym dziale SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokument jest nieczytelna lub budzi wątpliwość, co do jej prawdziwości; 6) dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach