Przetargi.pl
„Wykonanie projektu gaszenia hałdy 7/4 w Nowej Rudzie - Słupcu w zakresie obejmującym identyfikację obszarów zagrożonych, likwidację ognisk pożarowych, zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się pożaru” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48323513364 , fax. +48323513369
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  Strzelców Bytomskich 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. +48323513364, fax. +48323513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie projektu gaszenia hałdy 7/4 w Nowej Rudzie - Słupcu w zakresie obejmującym identyfikację obszarów zagrożonych, likwidację ognisk pożarowych, zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się pożaru” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Etap I - Wykonanie dokumentacji projektowej 1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej dla potrzeb przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych. 2) Opracowanie dokumentacji projektowej likwidacji ognisk pożarowych i zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się pożaru włącznie z zabezpieczeniem osadników z mułem węglowym. 3) Wykonanie przed opracowaniem projektu badania stanu termicznego całej hałdy i zidentyfikowanie ognisk pożarowych. Należy w zależności od potrzeb wykonać: badania termowizyjne obiektu, odwierty wgłębne na głębokość min. 1m, pomiar zawartości tlenu, tlenku węgla ora dwutlenku węgla oraz wszelkie czynności niezbędne dla pozyskania pełnego obrazu aktywności termicznej hałdy. Opracowane wyniki, w szczególności: mapy z lokalizacją ognisk pożarowych i obszarów zapożarowanych, przekroje, profile glebowe, tabele i zestawienia zawartości gazów i temperatur, dokumentację fotograficzną, oraz inne dokumenty obrazujące stan termiczny hałdy wraz z opisem użytych technologii i metod ich ustalenia, należy dołączyć do projektu. 4) Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia wynikające z obowiązujących przepisów. 5) Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów 6) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli będzie wymagana, a także uzyskanie warunków technicznych przyłączy do sieci, uzgodnień projektów branżowych oraz uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami odrębnymi decyzji i uzgodnień umożliwiających prawidłową i niezwłoczną realizację przedsięwzięcia, zgodnie z przyjętymi w projekcie rozwiązaniami Etap II – Pełnienie nadzoru autorskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach w zależności od wyboru: a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta: PL 82 1050 1230 1000 0090 3044 6992 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych lub e-gwarancji bankowej d) gwarancjach ubezpieczeniowych lub e- gwarancji ubezpieczeniowej e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. kwoty, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach