Przetargi.pl
Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego na budowę pasa pieszo-rowerowego w ulicy Brynickiej w Piekarach Śląskich.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3939379 , fax. 32 287 22 69
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84 84
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 3939379, fax. 32 287 22 69
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piekary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego na budowę pasa pieszo-rowerowego w ulicy Brynickiej w Piekarach Śląskich.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót obejmujących wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika (w granicach pasa drogowego) wraz z zarurowaniem rowu otwartego dla potrzeb budowy i odwodnienia ścieżki i chodnika w ulicy Brynickiej. Ponadto projekt musi obejmować inwentaryzację zieleni przydrożnej kolidującej z projektowaną przebudową ulicy wraz z złożeniem kompletnego wniosku na ich wycinkę oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie rowu odprowadzającego wody deszczowe. Dokonanie niezbędnych uzgodnień z wlaścicielami urządzeń zabudowanych w pasie drogowym. Projektując Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia sugestii i wniosków zamawiającego i cotygodniowego raportowania o zaawansowaniu prac projektowych. Projekt należy wykonać na mapie do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wytyczne Zamawiajacego i stosowne uzgodnienia branżowe oraz uzyskać ostateczną decyzję niezbędną do wykonania robót. Przed sporządzeniem oferty zalecana wizja w terenie. W ramach zadania należy wykonać: a) Projekt budowlany - 4 egz. (w wersji papierowej); b) Przedmiar robót - 2 egz. (w wersji papierowej); c) Kosztorys inwestorski - 2 egz. (w wersji papierowej); d) Specyfikacje techniczne - 2 egz. (w wersji papierowej); Wersję elektroniczną w/w elementów zadania na płycie - 1 egz. (w zapisie pdf i edytowalnym umożliwiającym wniesienie ewentualnych zmian - szczegóły do ustalenia z Zamawiającym).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712400006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 105 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piekary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną