Przetargi.pl
Wykonanie projektu budowlanego zamiennego dotyczącego prawidłowego posadowienia przepustu w km 11+825 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite-Zbójno wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i opinią hydrologiczną

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2019-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu budowlanego zamiennego dotyczącego prawidłowego posadowienia przepustu w km 11+825 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite-Zbójno wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i opinią hydrologiczną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zadania jest przygotowanie: 1. kompletnego projektu budowlanego zamiennego uwzględniającego doprojektowanie dodatkowego przepustu zamontowanego metodą przewiertu sterowanego lub mikrotunelingu, regulującego wysokość zwierciadła wody w j. Zbójeńskim wraz z uzyskaniem decyzji ostatecznej ZRID – zamiennej do zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 2/2016 z dnia 04.07.2016r. 2. opracowania hydrologicznego określającego zlewnie j. Zbójeńskiego Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie papierowej – 5 egz. oraz na nośniku CD – 2 egz. Zawartość wersji elektronicznej ma być zgodna (identyczna) z wersją papierową. 2. W ramach opracowania wykonać: 1) ostateczne pozwolenie wodnoprawne przepustu w km 11+825, 2) opinie hydrologiczną 3) opracować projekt budowlany zamienny do decyzji ZRID wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji wydanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 34 Prawa budowlanego. Jako podstawę należy przyjąć dokumentację wykonaną w roku 2015 dla inwestycji, pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite – Zbójno w m. Zbójno od km 11+100 do km 12+759 dł. 1,659 km”. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uzyskać zmianę pozwolenia ZRID nr 2/2016 z 04.07.2016r. i uzyskanie ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego, opracowanie hydrologiczne określającego zlewni j. Zbójeńskiego. Dokumenty dostępne są na stronie Zamawiającego pod adresem: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/?app=zamowienia&nid=1924&y=2017&status=2&info=2 Pliki dotyczące powyższego postępowania należy pobrać, logując się przez dowolną przeglądarkę internetową – wpisując (kopiując) poniższy adres: ftp://zdw-bydgoszcz.pl:2021/przetargi/2017/zbojno Dane do logowania: login: w01 hasło: px#8RM%v84
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę stanowi wypełniony: 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 2. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2 3. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale V punkt 1-2 4. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów; 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 6. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. z dnia 24 lutego 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zmianami), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 7. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty. 8. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego (RODO) – załącznik nr 7 do SIWZ .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach