Przetargi.pl
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje słaboprądowe) wraz z STWiORB, informacją BIOZ, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi w oparciu o zatwierdzoną koncepcję architektoniczną dla inwestycji pn. "Przebudowa funkcjonalna budynku Oddziału MHK Fabryka Emalia Oskara Schindlera” przy ul. Lipowej 4 w Krakowie

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa ogłasza przetarg

 • Adres: 31011 Kraków, Rynek Główny
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 422 32 64 , fax. 012 422 32 64
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
  Rynek Główny 35
  31011 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 422 32 64, fax. 012 422 32 64
  REGON: 27778200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje słaboprądowe) wraz z STWiORB, informacją BIOZ, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi w oparciu o zatwierdzoną koncepcję architektoniczną dla inwestycji pn. "Przebudowa funkcjonalna budynku Oddziału MHK Fabryka Emalia Oskara Schindlera” przy ul. Lipowej 4 w Krakowie
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje słaboprądowe) wraz z STWiORB, informacją BIOZ, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi w oparciu o zatwierdzoną koncepcję architektoniczną dla inwestycji pn. "Przebudowa funkcjonalna budynku Oddziału MHK Fabryka Emalia Oskara Schindlera” przy ul. Lipowej 4 w Krakowie. 2. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie etapami: a) Etap I – opracowanie kompletnej dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia i koniecznej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, b) Etap II - opracowanie pozostałej dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia i opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zamawiający przewiduje, w ramach prawa opcji w przypadku pozyskania środków finansowych dla dalszej realizacji inwestycji Wykonanie przez Wykonawcę także: c) Etap III – udział w charakterze członka komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, d) Etap IV - sprawowanie nadzorów autorskich nad wykonywaniem robót budowlanych. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera załącznik nr 1 i nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach