Przetargi.pl
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chopina 6 w Darłowie

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Darłowie ogłasza przetarg

 • Adres: 76-150 Darłowo, ul. 1 Maja
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-94 3142565 , fax. 0-94 3142565
 • Data zamieszczenia: 2019-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Darłowie
  ul. 1 Maja 3
  76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-94 3142565, fax. 0-94 3142565
  REGON: 33009337400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mzbk.darlowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chopina 6 w Darłowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chopina 6 w Darłowie. Przedmiot zamówienia obejmuje: - sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego z wykorzystaniem posiadanej przez Inwestora aktualnej mapy do celów projektowych, wypisem z rejestru gruntów, z wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, - sporządzenie projektu instalacji wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chopina 6 w Darłowie. - sporządzenie projektu wymiany istniejącego ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia stropodachu oraz stropu nad piwnicą - sporządzenie przedmiaru robót oraz wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (wszystkie branże); - złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami czy decyzjami, zgodnie z Prawem Budowlanym; - wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Powyższe dokumentacje należy wykonać w wersji papierowej w ilościach: - projekt budowlany – wersja papierowa – 5 egz. - projekt wykonawczy - wersja papierowa - 5 egz. - przedmiary robót oraz kosztorys inwestorski – wersja papierowa – 2 egz. - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wersja papierowa - 2 egz. - wersja elektroniczna na nośniku CD lub innym. Wszystkie powyższe dokumenty powinny zostać również dostarczone Zamawiającemu w wersji elektronicznej celem udostępnienia dokumentacji przetargowej na stronie internetowej: - projekt dokumentacji projektowo- kosztorysowej w formacie pdf i programie CAD format dwg (2000) - przedmiary robót, kosztorys inwestorski w formacie pdf. UWAGA! Projektant wraz z protokołem przekazania dokumentacji złoży pisemne oświadczenie, iż jest ona kompletna i w pełni wystarcza do realizacji przedmiotowego zadania. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, wykonania mapy zasadniczej, inwentaryzacji ponosi Projektant.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie określa wymagań w zakresie warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz „OFERTA”, który należy sporządzić ściśle wg wzoru formularza stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy, Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25a ust. 1 w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach