Przetargi.pl
Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych stacji uzdatniania wody, studni głębinowych, sieci wodociągowych oraz przyłączy w gminie Leżajsk

Stare Miasto-Park Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37-300 Leżajsk, Wierzawice 874
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stare Miasto-Park Sp. z o. o.
  Wierzawice 874 874
  37-300 Leżajsk
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych stacji uzdatniania wody, studni głębinowych, sieci wodociągowych oraz przyłączy w gminie Leżajsk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w miejscowości Dębno: a. przebudowy stacji uzdatniania wody, b. studni głębinowej, c. sieci wodociągowej, d. przyłączy wodociągowych 2. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w miejscowości Stare Miasto a. budowy stacji uzdatniania wody, b. studni głębinowej, c. sieci wodociągowej Zakres prac obejmuje: Ad.1a Zaprojektować przebudowę stacji uzdatniania wody w technologii sprawdzonej na filtrze modelowym wpracowanym na istniejącym ujęciu w Dębnie gm. Leżajsk (technologia uzdatniania wody - ciśnieniowa dwustopniowa na złożach katalitycznych, naturalnych np. chalcedonicie, kwarcu). Projekt remontu budynku SUW powinien również obejmować zakres; stolarki, dachu, elewacji, oświetlenia, instalacji odgromowej, pomieszczeń socjalnych. Uzbrojenie terenu w ogrodzenie, drogi wewnętrzne, bramę wjazdową oraz budowę odmulników wkopanych w teren obiektu SUW. Ad. 1b Zaprojektować rezerwową studnie głębinową. Studnię wyposażyć w kompletne obudowy typu Lange wraz z zabezpieczeniem mrozowym, rurociągi tłoczne oraz agregatami pompowymi. Ad. 1c - Zaprojektować sieć wodociągową z pompowniami, reduktorami oraz niezbędnym uzbrojeniem dla wsi Dębno /w tym przysiółek Stróże/. Długość sieci: ok. 8 000 m. - Zaprojektować odcinek sieci wodociągowej od nowo projektowanej SUW w Dębnie do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chałupki Dębiańskie o długości ok. 3 000 m. Ad. 1d Przewidziana ilość przyłączy wodociągowych: ok. 400 szt. Ad. 2a Zaprojektować stację uzdatniania wody w technologii sprawdzonej na filtrze modelowym wpracowanym na istniejącym ujęciu (nowo odwiercona studnia ). Technologia uzdatniania wody - ciśnieniowa dwustopniowa na złożach katalitycznych, naturalnych np. chalcedonicie, kwarcu. Ad. 2b Zaprojektować rezerwową studnie głębinową. Studnię wyposażyć w kompletne obudowy typu Lange wraz z zabezpieczeniem mrozowym, rurociągi tłoczne oraz agregatami pompowymi. Ad. 2c Zaprojektować sieć wodociągową od nowo projektowanej SUW Stare Miasto do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Stare Miasto i Parku Przemysłowego o łącznej długości ok. 1 000 m. Wszystkie wskaźniki fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody po uzdatnieniu powinny odpowiadać wymaganiom jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 marca 2007r. Twardość uzdatnionej wody powinna gwarantować twardość nie większą niż 250mglCaCO2dm3. Filtracja wody nie większa niż 8m/h. Stacja sterowana bezobsługowo przy pomocy programu zarządzającego technologią uzdatniania wody z możliwością podglądu oraz sterowania SUW automatycznie przy pomocy monitoringu w wydzielonej dyspozytorni użytkownika. Dobór urządzeń pracujących na SUW pozwalających na pracę stacji w pełnej automatyce z doraźnym nadzorem obsługi. Projekt instalacji wody surowej począwszy od studni poprzez technologię uzdatniania wody, armatury wody uzdatnionej oraz armatury do płukania filtrów. Pneumatyczne sterowanie armaturą stacji. Połączenia rurociągów na SUW PEHD łączonych elektrooporowo oraz doczołowo. Elektryczne sterowanie urządzeniami; agregatami w studniach głębinowych i stanem wody w zbiornikach retencyjnych, produkcji wody, dezynfekcji wody uzdatnionej opartej o produkcję wody wg wymagań sanitarnych. Dezynfekcja podchlorynem sodu oraz lampa UV na wyjściu z SUW. Ogrzewanie pomieszczeń SUW oraz osuszanie powietrza. Zabezpieczenie SUW w zasilanie rezerwowe przy pomocy agregatu prądotwórczego na paliwo ciekłe o niskiej emisji hałasu. Pomieszczenia socjalne wraz z wyposażeniem zaprojektować zgodnie z aktualnymi przepisami BHP oraz wielkością zatrudnienia w stacji. W zakresie sterowania pracą urządzeń wodociągowych zaprojektować tablicę synoptyczną w centrum sterowania (dyspozytorni) system automatyki zapewnić powinien następujące ogólne funkcje sterowania urządzeniami wg ustalonych algorytmów, (sterowanie automatyczne) bądź za pomocą poleceń wprowadzanych przez operatora, wizualizację procesu, alarmowanie i raportowanie określonych wartości, dokonywanie obróbki wprowadzonych danych i ich prezentacja (w formie czytelnych wykresów stanów ) archiwizowanie istotnych danych dotyczących urządzeń monitorowanych na ujęciu, stacji wodociągowej i zbiornikach retencyjnych. Umieścić w projekcie dwa zbiorniki retencyjne stalowe segmentowe malowane farbą antykorozyjną, ocieplane blachą trapezową z atestem PZH. Pojemność zbiorników należy przyjąć po dokładnej analizie zapotrzebowania wody obecnej - perspektywicznej i wydajności ujęcia. Poziom posadowienia zbiorników retencyjnych powinien znajdować się 1m powyżej poziomu posadowienia zestawu pompowego na SUW. Sterowanie SUW załącz-wyłącz agregaty pompowe w studniach głębinowych na ujęciu zaprojektować od sygnału sondy mierzącej poziom w zbiornikach retencyjnych, stworzyć rezerwę wody pożarowej. W stacji wodociągowej zaprojektować wizualizację na tablicy synoptycznej w trybie ręcznym oraz automatycznym poszczególnych etapów technologicznych SUW - pełen monitoring SUW z możliwością rozbudowy o monitoring sieci wodociągowej opartej na zbieraniu danych ze słupków telemetrycznych RSP wyposażonych w moduł telemetryczny ( przekaźnik oraz przetwornik ciśnienia ) zasilany bateryjnie mierzący ciśnienie w sieci wodociągowej na odległych jej krańcach. Pomiar cykliczny oraz w warunkach specyficznie ekstremalnych, zainstalowany w studzienkach wodomierzowych na sieci wodociągowej. Ze względu na bezpieczeństwo transmisji danych założyć w projekcie iż wykonawca powinien dostarczyć karty SIM do transmisji danych w ramach operatora sieci komórkowej działające w ramach prywatnej wewnętrznej sieć komunikacji GPRS - APN. Projekt budowlany - wszystkie branże 6szt, projekt wykonawczy - wszystkie branże 6kpl, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 6kpl, kosztorys inwestorski - 2kpl, przedmiar robót 4kpl, harmonogram rzeczowo finansowy, studium wykonalności - 2kpl, całość opracowania na CD - 2 egz. Opracowanie mapy do celów projektowych, uzyskanie wszelkich uzgodnień, decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę, uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z Zamawiającym, koncepcji wstępnej przed przystąpieniem do opracowania ostatecznej wersji projektu technicznego. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Uzyskanie map do celów projektowych w skali 1: 1 000 2) Wykonanie badań geotechnicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w niezbędnym zakresie. 3) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego . 4) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 5) Opracowanie projektu budowlanego. Kompletny projekt budowlany musi być opracowany wg obowiązujących przepisów, umożliwiający kompleksową realizację inwestycji, zawierający m.in. komplet niezbędnych opinii i uzgodnień oraz decyzji, umowy cywilno-prawne, umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,(DZ.U. Nr 202, poz. 2072); Projekt budowlany winien posiadać komplet opinii i uzgodnień wynikających z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przepisów, norm, kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, a także winien być zaopatrzony w wykaz opracowań i pisemne oświadczenie projektanta, że jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami, i że został wydany w stanie kompletnym ze względu na cel oznaczony umowy; 6) Opracowanie projektu wykonawczego. Projekt wykonawczy winien uwzględniać obowiązujące normy i przepisy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz musi być opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072). Projekt należy wykonać w ilości 6 egzemplarzy + wersja elektroniczna. Wykonawca winien również wykonać : -wszelkie projekty techniczne , które są konieczne do prowadzenia robót przygotowawczych związanych z realizacją inwestycji a w szczególności projekty niezbędnych przekładek lub przebudów instalacji dla obiektów kolidujących z inwestycją , - inne nie wymienione powyżej prace związane z projektowaniem a niezbędne dla prawidłowego wykonania inwestycji, odbioru i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeżeli będzie wymagane. - wszelkie prace niezbędne do zrealizowania prac projektowych przedmiotowej inwestycji, również te , których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji inwestycji. Projekt powinien uwzględniać współczesne rozwiązania techniczne stosowane w tej dziedzinie. Wykonawca w celu wykonania przedmiotu zamówienia jest zobowiązany ponadto do: a) uzyskania w niezbędnym zakresie i na swój koszt - badań, opinii, uzgodnień, ekspertyz, innych projektów (w miarę wystąpienia takiej potrzeby np. sieci i przyłączy elektroenergetycznych) i wszelkich pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami (m.in. uzgodnień z zarządcami dróg, właścicielami lub zarządcami infrastruktury podziemnej), b) uzyskania od właścicieli nieruchomości umów cywilno prawnych o: - zgodzie na przebieg rurociągów przez ich posesje, - zgodzie na wejście w teren . Treść umów cywilno prawnych należy uzgodnić z Zamawiającym. Oświadczenie (umowy cywilno prawne) o którym mowa powyżej stanowi wymóg zgody na wejście w teren w rozumieniu art.47 ustawy prawo budowlane; c) uzyskania map sytuacyjno-wysokościowych do celów opiniodawczych; d) uzyskania mapy wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych w niezbędnym zakresie; e) uzyskania aktualnych wyrysów z mapy ewidencji gruntów oraz wypisów z rejestrów gruntów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenia na budowę, oraz decyzji środowiskowej; f) uzyskania kompletnych materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz prawomocnej decyzji; g) uzyskania warunków technicznych zasilania energetycznego, przejścia pod drogami, rowami, ciekami wodnymi i innymi przeszkodami terenowymi, niezbędne do kompletu dokumentacji; h) kompletny wniosek (z niezbędnymi załącznikami) do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, raport oddziaływania na środowisko wymagany prawem polskim - o ile jest wymagany, oraz uzyskanie prawomocnej decyzji; i) kartę informacyjną przedsięwzięcia, oraz raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (o ile będzie wymagany) j) operat wodno-prawny w niezbędnym zakresie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego, (jeśli wymagane); k) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji - pozwolenia na budowę (lub innej decyzji wymaganej przepisami, która pozwoli Zamawiającemu rozpocząć realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia); l) dostarczenie Zamawiającemu wykazu opracowań wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia z punktu widzenia celu, któremu ma ona służyć, oraz jej zgodności z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa; 7) Do obowiązków Wykonawcy wybranego w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej należy złożenie projektu z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji na podstawie stosownego upoważnienia oraz pozyskanie tej decyzji. Pokrycie kosztów niezbędnych uzgodnień tj. wykonania niezbędnych map, wypisów z rejestru gruntów, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należy do Wykonawcy. Wykonawca opracuje projekty wykonawcze obejmujące: wszystkie konieczne branże obejmujące wymagane szczegóły w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania dokumentów dla sporządzenia oferty przez przyszłego wykonawcę robót budowlanych. Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w par. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072) w ilości po 6 egz. + wersja elektroniczna 8) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z Rozporządzeniem jw. - 6 egzemplarze + wersja elektroniczna 9) Kosztorysy inwestorskie - dla wszystkich robót z podziałem na branże i obiekty opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389) wraz z zestawieniem zbiorczym tych kosztorysów - po 2 egzemplarze + wersja elektroniczna. Należy opracować kosztorysy inwestorskie w rozbiciu na sieć główną wraz z siecią rozdzielczą oraz na przyłącza domowe. 10) Przedmiary robót przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w par. 6-10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego w ilości po 2 egz. + wersja elektroniczna. Szczegółowe przedmiary robót z podziałem na branże i obiekty - opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych. Należy opracować przedmiary w rozbiciu na sieć główną wraz z siecią rozdzielczą oraz na przyłącza domowe. 11) Wersję elektroniczną projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysami i przedmiarami robót, informację bioz /w formacie zaimportowanym do plików PDF oraz w formacie w jakim były one tworzone roboczo/. 12) Informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /BIOZ/ + wersja elektroniczna. Informację BIOZ należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). Projekt powinien uwzględniać współczesne rozwiązania techniczne stosowane w tej dziedzinie. 13) Termin realizacji zamówienia: określa ostateczny czas złożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentacji projektowej do właściwego organu administracyjnego (na podstawie upoważnienia Zamawiającego) z wnioskiem o wydanie Decyzji pozwolenia na budowę (potwierdzoną kopię wniosku należy przekazać Zamawiającemu) oraz przekazania Zamawiającemu pozostałych 2 egz. dokumentacji wykonawczej wraz z kosztorysami, przedmiarami, planem BIOZ, STWiOR, wersjami elektronicznymi itp. , oraz Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 14) Opisywany przedmiot zamówienia - dokumentacja projektowa musi być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych ( w szczególności art.29,30 i 31),oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy - tak, aby na jej podstawie zamawiający - Stare Miasto-Park Sp. z o.o. mógł przeprowadzić wymagany przepisami prawa (ustawa Pzp) przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Szczegółowe warunki zgodności przedmiotu zamówienia z ustawą Pzp zawarte są w wzorze umowy § 1 - Zakres zamówienia ppkt.14. 15) Wszystkie rozwiązania muszą być uzgodnione z Inwestorem przed przystąpieniem do końcowej fazy prac projektowych. b) Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. c) Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w sprawie uzgodnienia z Wykonawcami terminu i sposobu przeprowadzenia wizji lokalnej jest: Zdzisław Leśko. 16) Nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713222003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 ). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego: PBS o/Łańcut nr: 02864211422019970072850001 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego -wniesienia-. Przez -wniesienie- rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie opisanej -Wadium- oraz włożyć do koperty zewnętrznej . 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: ­ odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, ­ musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, ­ zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 uPzp) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela), 7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 uPzp. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. - jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że nie wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sm-park.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach