Przetargi.pl
„Wykonanie prac remontowych w obiekcie Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu przy ul. Granicznej 201”

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-673 Warszawa, ul. Podleśna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5694230, 5694416, 5694263 , fax. 225 694 415
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Podleśna 61
  01-673 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5694230, 5694416, 5694263, fax. 225 694 415
  REGON: 80507000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imgw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie prac remontowych w obiekcie Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu przy ul. Granicznej 201”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych i socjalnych budynku pomiarowego Stacji Pomiarów Aerologicznych. 2) wykonanie prac remontowych schodów wejściowych wraz z zadaszeniem nad wejściem do budynku pomiarowego Stacji Pomiarów Aerologicznych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 4. Na Opis przedmiotu zamówienia składają się załączniki do niniejszego opisu, które stanowią jego integralną część:  załącznik nr 1.1 – Przedmiar robót – remont pomieszczeń w budynku Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu przy ul. Granicznej 201;  załącznik nr 1.2 – Projekt Budowlany – część opisowa -remont schodów wejściowych z balustradą oraz zadaszenia nad wejściem do budynku Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu przy ul. Granicznej 201;  załącznik nr 1.3 – Projekt Budowlany – część rysunkowa -remont schodów wejściowych z balustradą oraz zadaszenia nad wejściem do budynku Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu przy ul. Granicznej 201;  załącznik nr 1.4 – Przedmiar robót – remont schodów wejściowych z balustradą oraz zadaszenia nad wejściem do budynku Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu przy ul. Granicznej 201.  załącznik nr 1.5 – Przedmiar robót – (prace uzupełniające) remont schodów wejściowych z balustradą oraz zadaszenia nad wejściem do budynku Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu przy ul. Granicznej 201.  załącznik nr 1.6 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych, zero groszy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi on udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to należy przedstawić na etapie składania ofert. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga, aby dokumenty mające stanowić dowody na przedmiotową okoliczność określały co najmniej: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Niezależnie od postanowień ust.1 Zamawiający zaleca, aby zobowiązanie, o którym tam mowa, zostało sporządzone według załącznika nr 3 do SIWZ – formularz Zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na jego stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w Rozdz. XI ust. 12 SIWZ, przekaże Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem tego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie to będzie zobowiązany przekazać każdy z Wykonawców. 4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko 1 oferta. 5. Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, dostarczyć Zamawiającemu kserokopię polisy OC poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z dowodem jej opłacenia tj. dowodem opłacenia całości składki lub poszczególnych rat składki.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach