Przetargi.pl
WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W OBIEKCIE TWR KRAKÓW

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-147 Warszawa, Wieżowa 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
  Wieżowa 8
  02-147 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 140886771
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pansa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W OBIEKCIE TWR KRAKÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w obiekcie TWR Kraków na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Obiekt TWR Kraków zlokalizowany na terenie Portu Lotniczego Kraków Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1B, 32-083 Balice.3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:1. Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej jedną (1) robotę budowalną o wartości min. 150 000,00 zł (netto) polegającą na budowie, remoncie lub przebudowie obiektu w zakresie m.in. zabezpieczenia antykorozyjnego metalowych elementów konstrukcyjnych, malowania ścian, wymiany wykładziny PVC;2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (bez ograniczeń), tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach