Przetargi.pl
Wykonanie prac remontowo-wykończeniowych mieszkania treningowego w budynku mieszkalno-socjalnym znajdującym się przy Zespole Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „HUBALA” ul. Sikorskiego 2 w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2",współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014 -2020, w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ogłasza przetarg

 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Sikorskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2826154, 509379876 , fax. 542 826 154
 • Data zamieszczenia: 2019-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim
  ul. Sikorskiego 3
  87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2826154, 509379876, fax. 542 826 154
  REGON: 91087026000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac remontowo-wykończeniowych mieszkania treningowego w budynku mieszkalno-socjalnym znajdującym się przy Zespole Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „HUBALA” ul. Sikorskiego 2 w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2",współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014 -2020, w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-wykończeniowych mieszkania treningowego w budynku mieszkalno-socjalnym znajdującym się przy Zespole Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „HUBALA” ul. Sikorskiego 2 w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014 -2020, w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. 1)Celem wykonania prac remontowo-wykończeniowych w budynku mieszkalno-socjalnym znajdującym się przy Zespole Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „HUBALA” ul. Sikorskiego 2 jest utworzenie mieszkania treningowego, które zapewni pobyt 2 osobom opuszczającym pieczę zastępczą, a także usługi wspierające obejmujące poradnictwo specjalistyczne psychologiczne i pedagogiczne oraz usługi rozwijające i utrwalające samodzielność, sprawność w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną. 2)Budynek mieszkalno- socjalny, w którym wykonywane będą prace remontowo- wykończeniowe zlokalizowany jest na działce nr 16/4 karta mapy 29 położonej w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Sikorskiego 2. Działka stanowi własność Powiatu Aleksandrowskiego. 3) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: a) roboty rozbiórkowe (demontaż istniejących elementów, ścian, drzwi, okien, glazury, oświetlenia, grzejników itp.), b) rozbiórka pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, c) rozbiórka stropu podwieszanego, d) wykucie stolarki okiennej i drzwiowej, e) wykucie otworu drzwiowego, f) zamurowanie otworu drzwiowego, g) wykonanie warstw wyrównawczych (skucie i wyrównanie posadzki), h) wykonanie wieńca opaskowego, i) wykonanie konstrukcji dachu dwuspadowego wraz z deskowaniem i pokrycie papą termozgrzewalną, j) montaż ścianek działowych wraz z wykończeniem ( szpachlowanie styków płyt oraz malowanie), k) montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wraz z ościeżnicami, l) osadzenie stolarki okiennej, ł) montaż sufitu podwieszanego, m) montaż podłóg ( w pokojach podłoga z paneli, w pozostałych pomieszczeniach płytki gresowe), n) położenie płytek w łazience i kuchni, o) malowanie pomieszczeń (dwukrotne) farbą lateksową zmywalną, p) wykonanie wentylacji, r) termoizolacja ścian i fundamentów, s) instalacja grzejników, t) montaż armatury w łazience, u) wykonanie instalacji elektrycznej, informatycznej, wodno- kanalizacyjnej, w) pomiary i badania instalacji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ umożliwiający Wykonawcom wyliczenie ceny za prace stanowiące przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace danego rodzaju w takiej ilości w jakiej to okaże się rzeczywiście koniczne, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 1) do zapoznania się z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 2) do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 3) zapewnienia Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej w ograniczonym zakresie; 4) zabezpieczenia terenu, na którym odbywać się będą prace remontowo- wykończeniowe w okresie trwania realizacji prac, aż do ich zakończenia i ostatecznego odbioru; 5) znania i stosowania w czasie prowadzenia prac remontowo- wykończeniowych wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego w okresie trwania i wykończania prac; 6) usunięcia wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac; 7) odpowiedzialności za jakość wykonania prac oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową ( projekt architektoniczno- konstrukcyjny, przedmiar robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), obowiązującymi przepisami i normami; 8) przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej; 9) przedstawienia Zamawiającemu dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie materiałów, zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia (atesty, certyfikaty, itp.); 10) zapewnienia wszelkich materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania zadań określonych w zapytaniu ofertowym oraz transportu wszelkich materiałów i narzędzi do miejsca prowadzonych prac remontowo – wykończeniowych związanych z adaptacją i modernizacją przedmiotu zamówienia; 11) zapewnienia wywozu wszelkich odpadów, które powstaną przy pracach remontowo- wykończeniowych, a także do posprzątania mieszkania treningowego po zakończonych pracach; 12) przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży szczegółowy harmonogram prac, który zostanie uzgodniony z Zamawiającym i będzie stanowił załącznik do umowy; 13) współpracy z Zamawiający i Zarządcą obiektu w trakcie realizacji prac. 3. Zastosowanie w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na ce-lu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one zyskanie parametrów technicznych towarów nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. W konsekwencji parametry oferowanych towarów/produktów nie mogą być gorsze od parametrów opisanych przez Zamawiającego. Ocena spełniania czy dany towar/ produkt spełnia wymagania nastąpi po-przez odniesienie do parametrów produktu referencyjnego. Za kluczowe parametry referencyjne należy uznać te, które zostały wskazane przez Zamawiającego w opisie przed-miotu zamówienia. Wykazanie równoważności obciąża Wykonawcę, który w treści składanej oferty zobowiązany jest do udowodnienia w treści składanej oferty, że oferuje towar/produkt równoważny do opisanego w treści SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy, oświadczenie Wykonawcy związane z klauzulą społeczną (Załącznik nr 5 do SIWZ), formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, pełnomocnictwo do oferty - jeśli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach