Przetargi.pl
„Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia w piwnicy i elewacji zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich” – etap I

Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Wyspiańskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 824 678 , fax. 542 822 061
 • Data zamieszczenia: 2022-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego
  ul. Wyspiańskiego 4
  87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 824 678, fax. 542 822 061
  REGON: 94389000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szkola1.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia w piwnicy i elewacji zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich” – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „ Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich”. – etap I Zakres robót w szczególności obejmuje wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich położonego na działce nr AR_16.1. , w obrębie ewidencyjnym Aleksandrów Kujawki. Budynek szkolny, wpisany do rejestru zabytków pod. Nr A/1222/1-2. Kategoria budynku: IX - Budynek kultury i oświaty. Zamawiający uzyskał pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku - budynku pałacu z zespołu pałacowo-parkowego położonego przy ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa w zakresie objętym projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny, projekt techniczny tom I wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót - załącznik nr 8 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną