Przetargi.pl
Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap II: remont konserwatorski elewacji północnego skrzydła transeptu

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, plac Jana Pawła II
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 716 33 18
 • Data zamieszczenia: 2020-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny
  plac Jana Pawła II 42687
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 42 716 33 18
  REGON: 40026451000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Parafia rzymskokatolicka

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap II: remont konserwatorski elewacji północnego skrzydła transeptu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji północnego skrzydła transeptu Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu. Prace polegają na remoncie konserwatorskim trzech ścian tego skrzydła (zakreskowana część elewacji na rysunkach nr 2 i 3 – zał. nr 7 i nr 8) o powierzchni ok. 598,20 m². Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym (zał. Nr 2a i nr 2b) stanowiącym załącznik do decyzji pozwolenia na budowę nr 245/2018 z dnia 01.03.2018 r. (zał. nr 1), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 5), oraz zgodnie z przedstawionym poniżej szczegółowym zakresem rzeczowym zamówienia i aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiar robót, stanowiący zał. nr 4, należy traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty. Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia zalecana jest wizja lokalna istniejącego stanu elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: - ustawienie rusztowań i pomostów roboczych, zabezpieczenie terenu robót, - oczyszczenie powierzchni elewacji, - ostrożne mechaniczne i ręczne usunięcie cementowych fug w spoinach warstwy licowej, - ostrożne mechaniczne i ręczne usunięcie wtórnych materiałów naprawczych (wtórne spoinowanie, zaprawki i wypełnienia cementowe itp.), - odgrzybianie i dezynfekcja powierzchni murów, - miejscowe odsalanie muru, - wzmacnianie strukturalne cegieł, - przemurowanie i rekonstrukcja fragmentów muru, - uzupełnienie ubytków w cegłach, - naprawa pęknięć muru, - mocowanie odspojonych fragmentów warstwy licowej, - wykonanie spoinowania murów, - restauracja tynków na portalach nad wejściami do naw bocznych, - hydrofobizacja poziomych i ukośnych płaszczyzn murów, - wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, - rozebranie rusztowań i pomostów roboczych, uporządkowanie terenu robót. Uwaga: Za materiał równoważny Zamawiający uzna materiał którego każdy parametr z karty technicznej jest nie gorszy niż odpowiadający mu parametr przykładowego materiału wyszczególnionego w STWiOR. Załączniki: Załącznik Nr 1 - Decyzja pozwolenia na budowę nr 245/2018 z dnia 01.03.2018 r. Załącznik Nr 2a – Projekt budowlany. Załącznik Nr 2b – Rysunek Nr 1. Załącznik Nr 3a – Pozwolenie WUOZ z dnia 27.02.2018 r. na prowadzenie robót budowlanych. Załącznik Nr 3b - Dokumentacja projektowa z pieczęcią WUOZ Załącznik Nr 4 – Przedmiar robót. Załącznik Nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Załącznik Nr 6 – Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Załącznik Nr 7 – Rysunek nr 2. Załącznik Nr 8 – Rysunek nr 3. UWAGA: Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane niżej czynności: - murowanie lub renowacja murów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 6.000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO BP S.A. O/Zgierz 22 1020 3440 0000 7002 0067 1651. Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w kasie, pokój nr 014, Urząd Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; - PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w szczególności – do podpisania oferty wraz z załącznikami – o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę - złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. - DOWÓD, w szczególności ZOBOWIĄZANIE Innych Podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeśli Wykonawca polega na tych zasobach, winno być składane w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach