Przetargi.pl
„Wykonanie prac remontowo – adaptacyjnych w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie przeznaczonych na placówkę wsparcia dziennego”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 78-200 Białogard, Krótka 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Krótka 1
  78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 003801491
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.bialogard.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie prac remontowo – adaptacyjnych w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie przeznaczonych na placówkę wsparcia dziennego”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie zlokalizowanego przy ul Krótkiej 1, polegających na wykonaniu prac remontowo-adaptacyjnych w pomieszczeniach MOPS w celu utworzenia placówki wsparcia dziennego świadczącej usługi wspierania rodzin z terenu Miasta Białogard. Prace realizowane będą w celu spełnienia wymagań stawianych tego typu obiektom przez przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego. W ramach prac remontowo-adaptacyjnych zostaną wykonane między innymi: poszerzenia otworów drzwiowych, przebudowa sanitariatów, poszerzenie korytarza wejściowego oraz częściowa wymiana stolarki drzwiowej. Wykonane prace remontowo-adaptacyjne uwzględniają wymagania w zakresie dostępności bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.Zakres robót obejmuje pomieszczenia:- pokój socjalny- korytarze- toaleta ogólnodostępna dla niepełnosprawnych i kobiet- toaleta ogólnodostępna z przedsionkiem dla mężczyzn- toaleta dla personelu- sale zajęciowe - jadalnia z aneksem kuchennym- pomieszczenie gospodarczeŁączna powietrznia całej placówki dziennego wsparcia wynosi 121,10 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:1. Spełniający warunki określone w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych;1) wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót budowlanych w budynku o wartości nie mniejszej niż 180 000,00 zł brutto.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych innych podmiotów, wykonaniem robót budowlanych określonych powyżej winien wykazać się co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot na którego zdolnościach technicznych wykonawca będzie polegał.W przypadku, gdy wartość wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:– Kierownikiem Budowy (jedna osoba) – posiadającym: łącznie co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy;W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, wykazaniem się dysponowania osobą określoną powyżej winien wykazać jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot na którego zdolnościach zawodowych wykonawca będzie polegał.Jeżeli wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1646) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1117).2. Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków określonych w art. 112 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach