Przetargi.pl
Wykonanie prac budowlanych w budynku komory dymowej przy ul. Strauga 10A w Szczecnie

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-637 Szczecin, Firlika
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (091) 480 88 01, , fax. 091 4808804, 4808802
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
  Firlika 9/14
  71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (091) 480 88 01, , fax. 091 4808804, 4808802
  REGON: 00017362800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.kwpsp.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac budowlanych w budynku komory dymowej przy ul. Strauga 10A w Szczecnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w obiekcie treningowym z komorą dymową na terenie JRG nr 2 przy ul. Struga 10A w Szczecinie. Realizacja zamówienia obejmuje prace budowlane i wykończeniowe wewnątrz budynku (prace murowe, instalacje elektryczne i sanitarne, wykończenie ścian, sufitów i posadzek).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216121-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 5000 zł. Wadium wnoszone jest zgodnie z zapisami rozdz. VI ust. 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach