Przetargi.pl
Wykonanie podłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej 17 ( budynek frontowy i budynek oficyny)w Gliwicach do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z adaptacją pomieszczenia w piwnicy na pomieszczenie wymiennikownii likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe w mieszkaniach oraz wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i docieplenie połaci dachowych.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44100 Gliwice, ul. Warszawska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3000033, 3000034, 2310395 , fax. 322 310 395
 • Data zamieszczenia: 2018-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Warszawska
  44100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 3000033, 3000034, 2310395, fax. 322 310 395
  REGON: 27659015700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs2.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie podłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej 17 ( budynek frontowy i budynek oficyny)w Gliwicach do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z adaptacją pomieszczenia w piwnicy na pomieszczenie wymiennikownii likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe w mieszkaniach oraz wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i docieplenie połaci dachowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac wymienionych w tytule zamówienia zgodnie z załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacją techniczną oraz istotnymi postanowieniami umownymi, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Zakres robót: 1. Wykonanie instalacji c.o.2. Adaptacja pomieszczenia na wymiennikownię ( branże: budowlana, wod.-kan., elektryczna ) 3. Wykonanie łazienek ( branże: budowlana, wod.-kan., elektryczna ) 4. Modernizacja instalacji wod.-kan. 5. Likwidacja starych instalacji grzewczych, pieców, kotłów na paliwo stałe, grzejników. 6. Docieplenie połaci dachowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach