Przetargi.pl
Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w Haczowie, Trześniowie, Bukowie, Jasionowie.

Wójt Gminy Haczów ogłasza przetarg

 • Adres: 36-213 Haczów, Haczów 573
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4391002 , fax. 013 4391696
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Haczów
  Haczów 573 573
  36-213 Haczów, woj. podkarpackie
  tel. 013 4391002, fax. 013 4391696
  REGON: 37044020600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.haczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w Haczowie, Trześniowie, Bukowie, Jasionowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w Haczowie, Trześniowie, Bukowie, Jasionowie obejmujące obszar ok. 10,75 ha. Podstawą przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest uchwała Rady Gminy Haczów z dnia 26 października 2009 r.. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Obszar objęty planem obejmuje teren wskazany w załącznikach graficznych stanowiących integralną część ww. uchwał z wyłączeniem planów obowiązujących w przedmiotowych miejscowościach. Wyżej wymienione uchwały stanową załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Wykonawca wykona odrębne plany zagospodarowania przestrzennego dla każdej wymienionych wyżej miejscowości. Wykonawca wykona przedmiot umowy (w postaci tekstowej i graficznej) zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr 80, poz.717 z późn.zm.), oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy z uwzględnieniem potrzeb przedmiotowego zamówienia. Zakres planu ustala się w pełnym zakresie określonym w art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr 80, poz.717 z późn.zm.), oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164 poz. 1587). Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - przygotowanie projektów wszystkich uchwał Rady Gminy dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego - przygotowanie wszelkich pism i dokonywanie czynności w imieniu Wójta Gminy związanych z procedurą planistyczną - dokonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień projektów planów zagospodarowania przestrzennego - uzyskanie niezbędnych opinii o projektach planów zagospodarowania terenu - współdziałanie z Zamawiającym w zakresie uwzględniania w projektach planów zmian wynikających z uzyskanych wniosków, opinii i uzgodnień wniesionych do projektów planów zagospodarowania przestrzennego, - sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu z uwzględnieniem art 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr 80, poz.717 z późn.zm.), - określenie stawki procentowej służącej wyliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr 80, poz.717 z późn.zm.), - uzyskanie niezbędnych zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne - sporządzenie prognozy skutków wpływu ustaleń projektów planów zagospodarowania terenu na środowisko przyrodnicze - udział we wszelkich prezentacjach projektu planu zagospodarowania przestrzennego dokonywanych Radzie Gminy, właściwej komisji urbanistyczno-architektonicznej, Wójtowi Gminy a także w zorganizowanych wspólnie z Zamawiającym dyskusjach publicznych dotyczących projektu planu zagospodarowania przestrzennego - inne czynności związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynikłe w trakcie procedury planistycznej. - przeszkolenie wytypowanych pracowników Urzędu Gminy w zakresie obsługi elektronicznej wersji planów zagospodarowania przestrzennego Forma opracowania: Projekty planów należy opracować i przekazać Zamawiającemu w formie tradycyjnej - na papierze i w formie elektronicznej (część tekstowa i graficzna); w formie tradycyjnej w 6 (sześciu) egzemplarzach, w formie elektronicznej w 3 (trzech) egzemplarzach, dokumentację formalno-prawną w 2 (dwóch) egzemplarzach oraz materiały przeznaczone do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Projekty planów zagospodarowania należy opracować na mapach zasadniczych w skali 1:2000, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr 80, poz.717 z późn.zm.), których pozyskanie oraz ich koszty leżą po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich niezbędnych badań, ekspertyz i uzgodnień wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr 80, poz.717 z późn.zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 742510003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.haczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach