Przetargi.pl
Wykonanie oraz dostawę kalendarzy trójdzielnych dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na 2013 rok

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłasza przetarg

 • Adres: 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 77 65 809 , fax. 71 776 58 01
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
  ul. Strzegomska 2-4 2-4
  53-611 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 77 65 809, fax. 71 776 58 01
  REGON: 02063624800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dip.dolnyslask.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednotka budżetowa województwa dolnośląskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie oraz dostawę kalendarzy trójdzielnych dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na 2013 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie oraz dostawę kalendarzy trójdzielnych dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na 2013 rok - 200 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997928
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dip.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach