Przetargi.pl
Wykonanie oraz dostawa materiałów reklamowych i druków promocyjnych dotyczących projektu Radiowa gimnastyka głowy - ucz się przez całe życie

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio "Merkury" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 60-765 Poznań, ul. Berwińskiego 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6644900 , fax. 061 8660310
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio "Merkury" Spółka Akcyjna
  ul. Berwińskiego 5 5
  60-765 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6644900, fax. 061 8660310
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radiomerkury.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Akcyjna Skarbu Państwa - rozgłośnia regonalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie oraz dostawa materiałów reklamowych i druków promocyjnych dotyczących projektu Radiowa gimnastyka głowy - ucz się przez całe życie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  balony z nadrukiem - 3000 szt., smycze z nadrukiem - 1500 szt., długopisy z nadrukiem - 3000 szt., plakat - 500 szt., broszura - 5000 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 366410006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radiomerkury.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną