Przetargi.pl
Wykonanie operatów wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą dla zbiorników wodnych tj. Zbiornik wodny Próba i zbiornik wodny Julianka zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-003 Poznań, ul. Chlebowa
 • Województwo: brak
 • Telefon/fax: tel. +48(61)8567700 , fax. +48(61)8525731
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  ul. Chlebowa 4/8
  61-003 Poznań, woj. brak
  tel. +48(61)8567700, fax. +48(61)8525731
  REGON: 368302575
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie operatów wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą dla zbiorników wodnych tj. Zbiornik wodny Próba i zbiornik wodny Julianka zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie operatów wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późniejszymi zmianami) dla potrzeb planowanego postępowania administracyjnego mającego na celu uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, na korzystanie z wód polegającego na piętrzeniu i retencjonowaniu wód powierzchniowych, dla następujących zbiorników wodnych: Zadanie 1 - Zbiornik wodny Próba na rzece Żeglinie w km 16+200 Zadanie 2 - Zbiornik wodny Julianka na rzece Wiercica w km 18+400.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach