Przetargi.pl
wykonanie operatów szacunkowych

Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-569 Białystok, Borsucza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 740 39 51, , fax. 85 740 39 82
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku
  Borsucza 2
  15-569 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 740 39 51, , fax. 85 740 39 82
  REGON: 05065839600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie operatów szacunkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w podziale na następujące części: Część A Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących: nieruchomości gruntowych wydzielonych pod drogi publiczne w trybie przepisów art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami na podstawie: 1. Decyzja Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 27 grudnia 2018 roku GP.6831.19.2018; Obręb Czarna Białostocka działki o nr 1490/1 o pow. 0.1708 ha, działka nr 1493/1 o pow. 0.0054 ha, działka nr 1493/3 o pow. 0.0383 ha, działka nr 1493/5 o pow. 0.0153 ha, Księga wieczysta nr BI1B/00217553/3, sygn. akt GKN.683.93.2019; 2. Decyzja Burmistrza Choroszczy z 10 lipca 2018r. nr G-I.6831.51.2018 (pod drogę gminną); obręb Klepacze, gm. Choroszcz, nr działki: 261/12 o pow. 0,0726 ha, księga wieczysta BI1B/00028301/0, sygn. akt GKNII.683.97.2019; 3. Decyzja Burmistrza Choroszczy z 28 lutego 2019r. nr G-I.6831.102.2018 (pod drogę powiatową) - obręb Klepacze, gm. Choroszcz, nr działki: 400/10 o pow. 0,0065 ha, brak informacji o kw, sygn. akt GKNII.683.98.2019; Część B Wykonanie operatu szacunkowego określającego wysokość odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1341 o pow. 0.4783 ha położonej w obr. GRÓDEK gm. GRÓDEK, dla której Sad Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BI1B/00093909/8, z uwagi na budowę linii elektroenergetycznej relacji RS Gródek – RPZ4, będącej odgałęzieniem od zasilania słupowej napowietrznej sieci transformatorowej SN/nn 15/04 kV typu STS 20/100, w tym posadowieniu na nieruchomości słupa rozstawnego, trzyżerdziowego w kształcie litery „A” z podpora zakotwiczona poza granicą działki nr 1341 – na potrzeby postępowania odszkodowawczego prowadzonego w trybie art. 128 ust. 4 w związku z art. 129 ust. 5 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami sprawa nr GKNII.6821.45.2018. Część C Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość gruntów wspólnoty gruntowej Binduga, położonych w obrębie Łapy I gm. Łapy, składającej się z działek oznaczonych nr 1868, 1869/2, 1869/3, 1863/4, 1864, 1870/28, 1870/33, 1870/34, 1871 o łącznej powierzchni 138,3802 ha, w związku z potrzebą wydzielenia z gruntów tej wspólnoty udziału Skarbu Państwa w wielkości 540436/13838464. Wymienione grunty objęte są planem zagospodarowania przestrzennego m. Łapy uchwała Rady Miejskiej w Łapach XVI/107/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku. Grunty te w przeszłości zostały zajęte pod obiekty użyteczności publicznej tj. na działce o nr 1781 o pow. 1,6501 ha urządzona została targowica miejska, natomiast na działce o nr 1864 o pow. 3,7217 ha wybudowany został stadion wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość gruntów wspólnoty winna być określona na zasadach i w sposób przewidziany w przepisach o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca załącza pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach