Przetargi.pl
Wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego

Bytomskie Mieszkania ogłasza przetarg

 • Adres: 41-907 Bytom, ul. Zielna 25B
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 413 00 30 , fax. 32 430 00 33
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bytomskie Mieszkania
  ul. Zielna 25B 25B
  41-907 Bytom, woj. śląskie
  tel. 32 413 00 30, fax. 32 430 00 33
  REGON: 24261540600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bm.bytom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych Gminy Bytom, zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania wraz z opracowaniem protokołów z kontroli i przekazaniem informacji do organu nadzoru budowlanego zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), zwaną dalej Prawem budowlanym w zakresie: a) wykonania okresowej kontroli pięcioletniej obiektów budowlanych o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia wraz z badaniem instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 2 Prawa Budowlanego; b) wykonania okresowej kontroli rocznej obiektów budowlanych o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b Prawa budowlanego polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: - elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a i b Prawa Budowlanego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Wykonania i Odbioru Usług. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pięcioletniej i rocznej okresowej kontroli obiektów budowlanych Gminy Bytom, zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania z podziałem na 5 części, wg obszarów administrowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Zamawiającego - Punkty Obsługi Mieszkańców zwane dalej POM: a) Część I - obiekty administrowane przez Punkt Obsługi Mieszkańców Nr 1 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 30 - wykaz adresowy obiektów budowlanych podlegających okresowej kontroli stanowi Załącznik nr 1.1. do SIWZ; b) Część II - obiekty administrowane przez Punkt Obsługi Mieszkańców Nr 2 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 54b - wykaz adresowy obiektów budowlanych podlegających okresowej kontroli stanowi Załącznik nr 1.2. do SIWZ; c) Część III - obiekty administrowane przez Punkt Obsługi Mieszkańców Nr 3 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Baczyńskiego 1 - wykaz adresowy obiektów budowlanych podlegających okresowej kontroli stanowi Załącznik nr 1.3. do SIWZ; d) Część IV - obiekty administrowane przez Punkt Obsługi Mieszkańców Nr 4 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Alojzjanów 4 - wykaz adresowy obiektów budowlanych podlegających okresowej kontroli stanowi Załącznik nr 1.4. do SIWZ; e) Część V - obiekty administrowane przez Punkt Obsługi Mieszkańców Nr 6 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 77 - wykaz adresowy obiektów budowlanych podlegających okresowej kontroli stanowi Załącznik nr 1.5. do SIWZ;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 716300003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część I - 1.800,00 - wadium złotych (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100); Część II - 1.500,00 - wadium złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100); Część III - 500,00 - wadium złotych (słownie: pięćset złotych 00/100); Część IV - 2.100,00 - wadium złotych (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100); Część V - 1.100,00 - wadium złotych (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100), zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 359). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego GETIN NOBLE Bank S.A. Oddział w Bytomiu nr 15 1560 1049 2103 2408 7777 0004 z opisaniem przelewu: /wadium - okresowa kontrola obiektów - Część ..../. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć Zamawiającemu -Bytomskie Mieszkania, 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b (pokój nr 31 - Dział Zamówień Publicznych). 6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe: a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty - na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - sumy wadium, w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.; b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji; c) wskazanie sumy gwarancyjnej; d) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczonego Bytomskie Mieszkania - Gmina Bytom, 41-907 Bytom, ul. Zielna 25B; e) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji; f) wskazanie gwaranta; g) określenie okresu ważności gwarancji, tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana. 7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe/poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej/poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 359): a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie banku/innej instytucji do zapłaty - na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 Pzp., b) wskazanie podmiotu, za który bank/inna instytucja dokonuje poręczenia, c) dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, d) kwota do wysokości, której bank/inna instytucja będzie zobowiązany, e) określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem pkt. 9 i 10 poniżej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zastrzeżeniem pkt. 14 poniżej. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt VII ppkt. 8 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający oprócz sytuacji opisanej w pkt. VII ppkt. 9 SIWZ, zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bytomskie.mieszkania.magistrat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach