Przetargi.pl
"Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu „Z zapałem przeciw znamion klimatu- zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Cz-Dz” – dokumentacja projektowa

GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE ogłasza przetarg

 • Adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 214 71 14
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE
  Plac Jana Pawła II 1
  43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie
  tel. 32 214 71 14
  REGON: 276258121
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czechowice-dziedzice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu „Z zapałem przeciw znamion klimatu- zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Cz-Dz” – dokumentacja projektowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia pod nazwą: „Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu „Z zapałem przeciw znamion klimatu- zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice” – dokumentacja projektowa obejmuje:opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice- Dziedzice w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu-zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" w 6 lokalizacjach:- Teren nr 1 - „ROZLEWISKO” - działka nr 6972,- Teren nr 2 - „STAWY PÓŁNOCNE” - działki nr 652/10, 654/5, 654/6, 651/10;- Staw nr 2.1 (północny) - działki nr 652/10, 654/5, 654/6;- Staw nr 2.2. (południowy) - działka nr 651/10;- Teren nr 3 - Biblioteka „LITERACKI OGRÓD WODNY” - działka nr 1614;- Teren nr 4 - ”BULWAR FALISTY” - działka nr 3307/2, 3310/7, 3311/11;- Teren nr 5 - ogród deszczowy - działki nr 2078/72, 4628/2, 2078/75, 2078/76;- Teren nr 6 - ”PARK SKRZEKOWISKO” - działki nr 3212/3, 3212/30, 3212/31.INNE UWARUNKOWANIA:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:- załącznik nr 10 do SWZ – „Koncepcja ogrodów deszczowych w Czechowicach-Dziedzicach” (dotyczy lokalizacji 1, 2, 3, 4, 6) - załącznik nr 11 do SWZ – fragment opracowania pn.: „Koncepcja architektoniczna obiektu administracji publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wraz z koncepcją ogrodu deszczowego” (dotyczy lokalizacji nr 5);- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 12 do SWZ;które stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.Uwagi: Podczas wykonywania niniejszego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego minimum trzech konsultacji połączonych z prezentacją przyjętych rozwiązań projektowych (prezentacja multimedialna + kolorowe plansze formatu min. A3 wraz z opisem) dla każdej lokalizacji z osobna.Wykonawca uzyska opinie, uzgodnienia zatwierdzenia dokumentacji projektowej, wymagane przepisami prawa inne wymagane do opracowania dokumentacji projektowej dla każdej lokalizacji z osobna. Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę lub oświadczenie o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę dla każdej lokalizacji z osobna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100);
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy Pzp.:1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.1.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowejZamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowaZamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:1.4.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na:• wykonaniu dokumentacji projektowej terenów zieleni* o powierzchni co najmniej 500 m2W przypadku, gdy wykazywane usługi, są częścią większego zamówienia dotyczącego szerszego zakresu prac, należy podać w wykazie usług tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku.Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usługi wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.* Pod pojęciem tereny zieleni należy rozumieć – tereny wraz z infrastrukturą techniczną, pokryte roślinnością znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody zabytkowe, skwery a także tereny zieleni miejskiej towarzyszące instytucją użyteczności publicznej, obiektom sportowym, zabytkowym, placom.1.4.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie min. (1) jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.lubodpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),lubspełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). tj. osobą/ami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach