Przetargi.pl
Wykonanie odnowienia elewacji budynku Urzędu Dzielnicy Praga - Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie wraz z naprawami elementów budynku

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe ogłasza przetarg

 • Adres: 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 33 80 717 , fax. 22 33 80 767
 • Data zamieszczenia: 2015-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
  ul. Grochowska 274 274
  03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 33 80 717, fax. 22 33 80 767
  REGON: 01525966300075
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pragapld.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie odnowienia elewacji budynku Urzędu Dzielnicy Praga - Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie wraz z naprawami elementów budynku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest odnowienie elewacji budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie wraz z naprawami elementów budynku. Zakres prac budowlanych: rozebranie okładzin ściennych elewacji z płytek i wykonanie w ich miejsce nowych z płytek elewacyjnych klinkierowych o wym. 30x30 cm, rozstawienie rusztowań, zabezpieczenie powierzchni okien przed robotami, demontaż starych i wykonanie nowych obróbek blacharskich, wycięcie przepustów do odprowadzenie wód opadowych z dachu, naprawa glifów okiennych przy parapetach, wykonanie pokrycia papowego daszku nad wejściem do stacji TRAFO, oczyszczenie i mycie podłoża elewacji i elementów budynku, przygotowanie powierzchni przed malowaniem poprzez użycie środków gruntujących uzupełnienie ubytków w tynkach, dwukrotne malowanie elewacji i glifów farbami w odpowiedniej kolorystyce, wykonanie i montaż zegara, napisu i mapy, odnowienie i uzupełnienie mosiężnego napisy nad wejściem głównym. Wykonywane roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Wyroby stosowane do zabudowy muszą być nowe (nieużywane). 2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa (przedmiar i rysunki) stanowiący załącznik nr 7 oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454421101
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia.pragapld.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach