Przetargi.pl
Wykonanie obsług technicznych na śmigłowcach Cabri G2

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 35
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 551 74 53 , fax. 81 551 74 52
 • Data zamieszczenia: 2016-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
  ul. Dywizjonu 303 35 35
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 81 551 74 53, fax. 81 551 74 52
  REGON: 06005921600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsosp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie obsług technicznych na śmigłowcach Cabri G2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie organizacji obsługowej do wykonania obsługi liniowej oraz usuwania niesprawności na śmigłowcach Cabri G2. 2)szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu ofertowym w dziale II SIWZ; 3)Wykonawca musi posiadać kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z przepisami EASA PART 145 lub POART M/F oraz ważny certyfikat z zakresem zatwierdzenia uprawniającym do wykonywania obsługi liniowej i hangarowej oraz usuwania niesprawności na śmigłowcach CABRI G2 z zabudowanymi silnikami Lycoming O-360-J2A Plasma; 4)W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać obsługi techniczne śmigłowców wymienionych w ust. 1, zgodnie z niniejszą umową, Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy oraz właściwymi przepisami, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) Nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz.U. L 79 z 19.3.2008 r.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz.U. UE L z 17 grudnia 2014 r. poz. 362 str. 1 z późn. zm.). 5)główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60445000-9 - usługi obsługiwania statków powietrznych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 604450009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas wykonywanych obsług
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsosp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach