Przetargi.pl
Wykonanie obsady kwietników rabatowych, gazonów kwiatowych, ampli wiszących oraz wykonanie innych usług ogrodniczych związanych z utrzymaniem terenów zieleni miasta Kołobrzeg

Gmina Miasto Kołobrzeg ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 94 35 51 580, , fax. +48 94 35 237 69
 • Data zamieszczenia: 2019-02-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Kołobrzeg
  ul. Ratuszowa 13
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48 94 35 51 580, , fax. +48 94 35 237 69
  REGON: 330920736
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolobrzeg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie obsady kwietników rabatowych, gazonów kwiatowych, ampli wiszących oraz wykonanie innych usług ogrodniczych związanych z utrzymaniem terenów zieleni miasta Kołobrzeg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ogrodniczych, dotyczących wykonania wiosennej, letniej i jesiennej obsady kwietników rabatowych, gazonów kwiatowych, ampli wiszących oraz wykonania innych usług ogrodniczych związanych z upiększaniem terenów zieleni w roku 2019 i 2020. Przedmiotu zamówienia z uwagi na jego złożoność podzielono na 4 części i 28 elementów. Część 1 - wykonanie wiosennej obsady kwietników rabatowych i gazonów kwiatowych w roku 2019. Część 2 - wykonanie letniej i jesiennej obsady kwietników rabatowych, gazonów i ampli kwiatowych w roku 2019. Część 3 - wykonanie w roku 2019 nowej obsady konstrukcji kwiatowych oraz innych drobnych prac ogrodniczych. Część 4 - wykonanie wiosennej obsady kwietników rabatowych i gazonów kwiatowych w roku 2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany - przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium, dla każdej części przedmiotu zamówienia oddzielnie, w wysokości 1) 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) dla części 1, 2) 3500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) dla części 2, 3) 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) dla części 3, 4) 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) dla części 4.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca załączy do wypełnionego Formularza Oferty - zał. Nr 1 do SIWZ, następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Dowód wniesienia wadium. 3) Formularz cenowy. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w sekcji III.4) 3. Wykonawca przedstawia dokumenty wymienione w sekcji III.4) dotyczące Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od przekazania informacji o której mowa w pkt 1 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p., stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej przedstawia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach