Przetargi.pl
Wykonanie nowej nawierzchni brukowej przy otwartej wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej na os. Korfantego w Żorach.

GMINA MIEJSKA ŻORY ogłasza przetarg

 • Adres: 44-240 Żory, Aleja Wojska Polskiego 25
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIEJSKA ŻORY
  Aleja Wojska Polskiego 25
  44-240 Żory, woj. śląskie
  REGON: 276255542
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zory.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nowej nawierzchni brukowej przy otwartej wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej na os. Korfantego w Żorach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2) Zakres prac: organizacja placu budowy, roboty rozbiórkowe np. rozbiórka istniejących nawierzchni brukowych chodnika, rozbiórka istniejących obrzeży betonowych, ław pod krawężnik z betonu itp., korytowanie pod nową podbudowę chodnika zgodnie z przedmiarem robót, załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek, z korytowania do utylizacji, wykonanie nowej podbudowy chodnika (warstwa odsączająca z piasku + podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie), ułożenie nowych obrzeży wzdłuż nowej nawierzchni chodnika – obrzeża typu „eko-bord” o szerokości 80mm układane na ławie betonowej, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka typu „piccolo” oraz prostokąt szara), przebrukowanie istniejących nawierzchni chodnika zgodnie z przedmiarem robót, dostawa i montaż w sposób trwały do podłoża (poprzez fundamenty betonowe) elementów małej architektury – ławki i kosze na śmieci zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (opis), regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,  przestawienie jednego słupa oświetleniowego (prace wykonywane pod nadzorem ZZE UM Żory), pełna obsługa geodezyjna (okazanie granic działek inwestycji, pomiar geodezyjny powykonawczy), ręczne plantowanie poboczy, humusowanie pobocza z obsianiem trawą, porządkowanie terenu po robotach budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.500,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli:1) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie nawierzchni drogowej dla ruchu kołowego lub pieszego, które obejmowało swoim zakresem wykonanie min. 100 m2 powierzchni z kostki brukowej oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.2) Wykonawca wskaże, iż posiada dostęp do narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych w celu wykonania zamówienia, tj. posiada dostęp do co najmniej 1 pojazdu elektrycznego lub napędzanego gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu ustawy art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – prawo o ruchu drogowym, używanych przy wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.Przez pojazd napędzany gazem ziemnym rozumie się pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, oraz posiadający:a) silnik jednopaliwowy albob) silnik dwupaliwowy typu 1A, który pracuje w części gorącej cyklu testu dynamicznego ze średnim wskaźnikiem zużycia gazu nie niższym niż 90% oraz który na biegu jałowym nie zużywa wyłącznie oleju napędowego i nie posiada trybu pracy silnika zasilanego wyłącznie olejem napędowym w innym trybie pracy pojazdu niż serwisowy lub awaryjny występującym w fabrycznej instalacji gazowej, z którą homologowany jest pojazd albo, w przypadku silnika o zapłonie iskrowym, który posiada awaryjny zbiornik benzyny silnikowej o pojemności nie większej niż 15 litrów;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach